Pohjoiskalotin neuvosto voi rahoittaa pienimuotoisia yhteistyöhankkeita, joissa on mukana toimijoita kaikilta jäsenalueilta. Hankkeiden tulee noudattaa ja toteuttaa neuvoston päättämiä toiminnan painopistealueita.

Hakuehdot

Pohjoiskalotin neuvoston tuki yksittäiselle hankkeelle voi olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Myönnetyt summat ovat yleensä suuruudeltaan 1 000-10 000 euroa.

Hankehakemusten arvioinnissa neuvosto kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:

 • kumppanuus; toimijoita tulisi olla kaikista jäsenmaista,
 • pohjoismainen lisäarvo, jota hankkeesta odotetaan syntyvän,
 • uutuusarvo; samankaltaista hanketta ei ole aikaisemmin toteutettu,
 • neuvoston toimintasuunnitelman mukaisuus
 • tasa-arvo; hankkeiden pitää pyrkiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen, edistää ihmisten yhdenmukaista kohtelua sekä varmistaa samanlaiset osallistumismahdollisuudet kaikille kansalaisille,
 • neuvosto voi rahoittaa yhtä toimintaa korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin. Sen jälkeen toimijoiden pitää varmistaa rahoitus muista lähteistä.

Anomuslomake

Hankeaika

Hankkeesta vastaava organisaatio / vetäjä

Hankkeen kuvaus

Lisää tähän sähköposti johon haluat kopion hakemuksesta

*) Pohjoismainen hyöty saadaan esiin esim. seuraavilla kysymyksillä:

 • Millä tavalla hanke vaikuttaa siihen, että Pohjoiskalotti saadaan toimimaan yhtenäisenä alueena?
 • Millä tavalla projektissa hyödynnetään alueen muita resursseja?
 • Millä tavalla hanke edistää alueiden oman panostuksen optimaalista hyödyntämistä?
 • Miten hanke voitaisiin toteuttaa ilman Pohjoiskalotin neuvoston rahoitusta?

Maksatuslomake

Hanketiedot

Hakijatiedot

Lisää tähän sähköposti johon haluat kopion hakemuksesta
 1. Mikäli maksuhakemus koskee hanke-ennakkoa, hakemukseen tulee liittää mukaan kopiot muista myönnetyistä tuista ja avustuksista, mikäli ne on saatu kirjallisesti. Tarvittaessa myös budjettimuutokset, valmiit ohjelmalehtiset tai kutsut järjestettäviin ohjelmiin tulee liittää mukaan ennakkomaksuhakemukseen.
 2. Käynnissä olevien hankkeiden maksatuksiin tulee liittää kustannusselvitys ja tapahtumaraportti, joihin maksatuspyynnöt perustuvat.
 3. Mikäli maksatushakemus koskee hankkeen lopputilitystä, hakemukseen tulee liittää kustannusselvitys allekirjoitettuna sekä vapaamuotoinen loppuraportti, josta ilmenee, mitä hankkeen kuluessa on tehty sekä arvio jatkotoiminnasta.