Uutinen 15.02.2024 Kent Lidman
-Harvat kysymykset ovat juuri nyt Norrbottenille yhtä tärkeitä kuin toimivat liikenneyhteydet ja rakennettu infrastruktuuri, sanoi Region Norrbottenin edustaja John Kostet Pohjoiskalotin neuvoston Narvikin kevätkokouksessa.

Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola oli hänen kanssaan samaa mieltä.

-On tärkeää löytää kuljetuksista yhteinen pohjoismainen näkemys, hän totesi.

Ratkaiseva kysymys

Asia nousi esiin, kun Paula Mikkola esitteli Pohjoiskalotin neuvoston vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa.

Hyvät kuljetusmahdollisuudet ovat tärkeitä myös Tromssan ja Nordlannin maakuntien kehittömiselle.

-Meille hyvät liikennesuunnitelmat ja rakennettu infrastruktuuri ovat aivan ratkaisevia, kertoi Tromsin maakuntahallituksen Mari Siljebråten.

-Hyvät liikennesuunnitelmat ovat tärkeitä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, sanoi Nordlannin maakunnan Linda Helén Haukland, joka toimii neuvoston puheenjohtajana.

Pohjoismaista yhteistyötä

Toimintasuunnitelmassa korostetaan laajemman pohjoismaisen yhteistyön merkitystä.

-Kun Venäjä-yhteistyö on nyt loppunut, on erityisen tärkeää vaalia ja kehittää edelleen pohjoisten alueiden välistä pohjoismaista yhteistyötä, Pohjoiskalotin neuvoston toimintasuunnitelmassa todetaan.

Painopisteitä

Toimintasuunnitelma pohjautuu Nordlannin puheenjohtajuuskauden ohjelmaan. Olemme siitä jo aikaisemmin kertoneet seuraavaa:

+Pohjoisessa menossa olevan vihreän siirtymän myötä on tärkeää asettaa etusijalle toimenpiteitä, joilla luodaan houkuttelevia asuin- ja työskentelyalueita. Pohjoiskalotille tulisi myös kehittää vihreitä kuljetuskäytäviä.

+Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjaa tulee kehittää yhtenäisenä organisaatiota.

+Yhteistyötä Mineraalistrategian tiekartan puitteissa tulee jatkaa.

+Nuorille tulee luoda kohtaamispaikkoja Pohjoiskalotille ja heidät pitää ottaa mukaan yhteiskunnan kehittämiseen.

+Pohjoismaista yhteistyötä tulee vahvistaa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

+Entisen Barentsin yhteistyön pohjoismaisten rakenteiden ja Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan välille pitää löytää yhteisiä keinoja jatkaa rakentavaa yhteistyötä.

+Alueiden tulee pyrkiä vahvistamaan Pohjoiskalotin neuvoston rahoituspohjaa.

Näiden pohjalta Pohjoiskalotin neuvosto päätti seuraavia toimenpiteitä vuodelle 2024:

Aluepolitiikan alalla

Pohjoiskalotin neuvosto jatkaa aktiivista keskustelua Pohjoiskalotin neuvoston tulevaisuudesta ja tutkii, onko siihen liittyen mahdollista rakentaa pienimuotoinen Interreg-hanke. Alueiden välinen keskustelu jatkuu myös yhteistyön mahdollisuuksista mineraali- ja kaivannaistoimintaan liittyen Pohjoiskalotilla.  

Pohjoiskalotin neuvosto seuraa ja osallistuu keskusteluun Pohjoiskalotin parempien liikenne- ja logistiikkayhteyksien kehittämisestä.

Pohjoiskalotin neuvosto osallistuu pohjoismaisen, vihreän ja osallistavan aluekehityksen teemaryhmän toimintaan sekä on mukana rajakomiteoiden yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on raja-alueiden yhteistyön suurempi poliittinen näkyvyys ja ymmärtäminen.

Rajan mahdollisuudet

Rajan mahdollisuuksien hyödyntäminen tarkoittaa rajaestetyötä. Pohjoiskalotin neuvosto laatii uuden hakemuksen Interreg Aurora ohjelmaan, jolla Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjaa kehitetään pohjoismaiseksi osaamis- ja resurssikeskukseksi. Sen lisäksi neuvosto selvittää, voiko se hankkia virallisen EURES-kumppanin aseman.

Hanke sisältää myös poliittista vaikuttamista, jolla varmistetaan vahvempi taloudellinen ja hallinnollinen pohja Rajaneuvonnan toiminnalle ja voidaan suunnitella sen tulevaa työtä pidemmällä tähtäimellä.

Pohjoiskalotin neuvosto ja Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja pyrkivät vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöön ja tekevät aktiivista työtä havaittujen rajaesteiden ja koettujen rajaongelmien poistamiseksi.

Alueen väestönkehityksen haasteet ja osaamistarpeeseen vastaaminen

Pohjoiskalotin neuvosto osallistuu pohjoismaisten osaamis- ja koulutusverkostojen kokouksiin ja tutkii, miten verkostoja voidaan kehittää edelleen. Kouluttajien välistä yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa on tarpeen vahvistaa Pohjoiskalotin alueella.

Pohjoiskalotin neuvoston tulee hyödyntää tehokkaammin ne mahdollisuudet, joita yhteistyö ja kumppanuus EURES-organisaation kanssa Rajaneuvonnassa avaavat.

Kestävää kehitystä

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto koordinoi ympäristö- ja luonnonsuojelun yhteistyötä  Finnmarkin, Tromsin, Nordlannin, Lapin ja Norrbottenin välillä. Ympäristöneuvosto kokoontuu säännöllisesti ja jakaa kokemuksia ajankohtaisista ympäristökysymyksistä sekä toteuttaa rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita silloin, kun niistä saadaan lisähyötyä.

Pohjoiskalotin neuvosto tekee arvioinnin ympäristöneuvoston toiminnasta ja pohtii sen toimintaa suhteessa muihin alueen yhteistyörakenteisiin. Ympäristöneuvoston pitkän aikavälin visio 2020+ sisältää kolme pääteemaa: 1) aktiivisen ympäristöverkoston rakentaminen; 2) käynnistää aktiivisia kumppanuuksia ja verkostoja tietojen ja kokemusten vaihtoa varten muun muassa jätehuoltoon tai EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoon liittyen, tai alueelle tärkeiden kysymysten keskustelua varten esimerkiksi suurpedoista, vieraslajien leviämisestä, ympäristönsuojelusta ja -hallinnosta; 3) välittää tietoa Pohjoiskalotin ympäristön erityisistä haasteista, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Vuonna 2024 ympäristöneuvosto pitää digitaalisia kokouksia ja järjestää seminaareja muun muassa suurpetoasioista, karhun ja ahman laittomasta metsästyksestä. Ympäristöneuvosto seuraa Arktisten merialueiden roskaantumista koskevien alueellisten suunnitelmien ja niissä ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista. Hankkeen sisältöä suunnitellaan tarkemmin vuoden aikana järjestetyssä yhteisessä seminaarissa. Sen lisäksi ympäristöneuvosto seuraa ja osallistuu kahden Interreg Aurorasta rahoitetun hankkeen toteutumiseen; CLAP käsittelee suojelualueiden yhteistyötä ja OPreWa – arvokkaat rajavesistöalueet (rajavesistöjen hoidon yhteistyötä). Ympäristöneuvosto osallistuu myös ”Friends of Barents” ympäristötyöryhmän kokoukseen maaliskuussa Norrbottenissa ja esittelee kokoukselle Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston toimintaa.

Kokemustenvaihto ja alueellinen identiteetti

Pohjoiskalotin neuvosto selvittää mahdollisuuksia käynnistää rajat ylittävä hanke, jolla lisätään koululaisten osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet voivat olla yhteisenä teemana.

Pohjoiskalotin neuvoston tilaama raportti nuorisodemokratian toteutumisesta Pohjoiskalotilla tehdään valmiiksi ja sen tuloksista keskustellaan jäsenalueiden ja nuorisojärjestöjen edustajien kanssa yhteisessä kokouksessa syksyllä 2024.

Pohjoiskalotin neuvosto osallistuu vuoden 2024 Pohjoiskalottikonferenssin suunnitteluun ja toteuttamiseen elo-syyskuussa Rovaniemellä. Sen lisäksi neuvosto edistää muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä kokemusten ja osaamisen vaihtoa pohjoismaisten rajojen yli.

Viestintä ja tiedotus

Pohjoiskalotin neuvosto levittää tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen tuloksista digitaalisten kanavien kautta sekä tapaamisissa, joita muut toimijat järjestävät. Alueilla tehty pohjoismainen yhteistyö tarvitsee lisää huomiota ja näkyvyyttä.

Pohjoiskalotin neuvoston viestintästrategia tulee päivittää. Neuvoston tulee selvittää, minkä kanavien kautta tavoitetaan parhaiten haluttu kohdeyleisö.

Kotisivujen rakenne ja sisältö päivitetään. Neuvoston tulee varmistaa, että myös

eri viestintäkanavien väliset kytkennät toimivat.

Kent Lidman