Uutinen 29.08.2023 Kent Lidman
Kolmisenkymmentä osallistujaa yli 20 eri organisaatioista kokoontui jokin aika sitten miettimään konkreettisia ehdotuksia Pohjoiskalotin rajat ylittäväksi yhteistyöksi. Pohjoiskalotin neuvosto ja Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja olivat tilaisuudessa mukana. - Keskustelemme yhteistyön eri muodoista. Osa ideoista voi kehittyä hankkeiksi, toisista voi syntyä muun tyyppistä yhteistyötä, sanoi hankkeen vetäjä Nina Mäki, Koulutuskuntayhtymä Lappiasta.

Kyse on DeTo Interreg-hankkeesta. Lyhenne tulee sanoista Developing Together (kehitetään yhdessä). Joiltakin osin hanke on jatkoa viime vuonna päättyneelle isolle Arbeta tillsammans Interreg-hankkelle.

Seurantatapaaminen

Olemme aikaisemmin kertoneet DeTo-hankkeen ensimmäisestä työpajasta, joka pidettiin Haaparannalla alkukesästä.

Nyt Luulajassa järjestetty toinen tapaaminen oli sille jatkoa ja kehitti edelleen Haaparannalla esiin nousseita teemoja.

DeTo-hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja hyvien käytäntöjen jakamiseen ja tulevien hankkeiden suunnittelua varten. Painopisteenä on paremman ja kestävämmän rajat ylittävän hallinnoinnin kehittäminen.

Rajat ylittävä yhteistyö

Monet organisaatiot tekevät jo nyt rajat ylittävää yhteistyötä. Niillä on tarve yhdistää kehittämistarpeet ja uudet yhteistyöaloitteet. Järjestetyistä kahdesta työpajasta laaditaan verkostoraportti, josta nähdään minkä tyyppistä yhteistyötä eri teemoissa voidaan tehdä, sekä kehitellä yksi tai useampia yhteishankkeita.

DeTo-hankkeesta vastaavat Lappia Kemi-Torniossa, Koulutus Nord Övertorneolla ja OSAO Oulussa. Hankeaika on 1.3.-31.8.2023. Hankkeen budjetin suuruus on 40 000 euroa ja Interreg Aurora tukee toteuttamista 26 000 eurolla.

Yhteistyön teemoja

Tapaamisissa on sovittu yhteistyön kehittämisestä kahdeksan eri aiheen alla. Ne ovat

* työvoiman puute / saatavuus, jonka alla tärkeiksi nostettiin osaaminen, täydennyskoulutus, kielikoulutus, uudet ja positiiviset haasteet, ulkomaisen työvoiman rekrytointi.

* houkuttelevuus, jota varten teollisuuden kanssa pitää tehdä yhteistyötä ja verkostoitua, erilaisten yrityskulttuureiden tehdä yhteistyötä ja rakentaa luottamusta, kehittää yhteistä viestintää ja markkinointistrategioita.

* koulutuksessa pitää opetuksen ja harjoittelun ammatillisia pätevyysvaatimuksia harmonisoida, alueelle muuttaville järjestää nopeaa ja räätälöityä koulutusta, alueelle tulisi houkutella enemmän uusia opiskelijoita ja lisätä työharjoittelun mahdollisuuksia.

* kielet ja kulttuuri; nuoret tulee saada kiinnostumaan oman alueen kulttuurista, kansalaisia tulee kannustaa käyttämään vieraita kieliä, kielikoulutusta, tutustumista eri liiketoiminta- ja ylikansallisiin työskentelykulttuureihin.

* verkostojen rakentaminen; yritys-, yhteiskunnan ja koulutusverkostojen yhteensovittaminen, toisilta oppiminen (menestystarinoita esimerkkeinä), rajat ylittävät verkostoitumis- ja kulttuuriin tutustuttamistapahtumat.

* yhteen kytkeytyminen: verkostoituminen, yhteensovittaminen, toistensa tunteminen, ihmisten kohtaamisten järjestäminen, yhteinen viestintä- ja markkinointistrategia.

* Asenteet, luottamus, kilpailu; keskiössä yhteistyön rakentaminen, luottamuksen vahvistaminen maiden ja eri tasojen välillä, opiskelijoiden ja opettajien asenteen muuttaminen koskien mahdollisuutta työskennellä toisessa maassa.

* Lait ja säännöt; tietoa pitää olla helpommin saatavissa, opas asiantuntevien henkilöiden ja palveluiden etsimiseen, poliitikkojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden sitouttaminen, alueellisen päätöksenteon yhdenmukaistaminen. Pohjoismaisella tasolla eri koulutusjärjestelmiä ja erilaisuuksia pitäisi yhdenmukaistaa opiskelun helpottamiseksi.

Konkreettisia yhteistyöehdotuksia

Näiden teemojen pohjalta työpajan osallistujat miettivät konkreettisia yhteistyön aiheita. Tässä poimintoja niistä:

– kehitetään online alustoja tiedonjakoon ja -vaihtoon,

– järjestetään netin kautta säännöllisiä aamukahvi-kokoontumisia valituista teemoista

– järjestetään temaattisia kumppanitapaamisia (arktisia partenariaatteja)

– järjestetään vuosittain rajat ylittävän yhteistyön teemaviikko (EU:n alueiden viikon malliin)

– otetaan useampia kumppaneita mukaan uusien hankkeiden kehittämiseen

– tiedottamisyhteistyö yli rajojen

– rajat ylittävien kielikahviloiden järjestäminen

– oppilais- / opiskelijavaihto

– uutta kieltä opitaan käytännön kautta (learning by doing)

– tiedotus- ja kulttuuritapahtumat

– Pohjoiskalotin eri organisaatioiden yhteistyö (oppilaitokset, yliopistot, työvoimaviranomaiset, ym.)

– vierailukäynnit toistensa organisaatioissa

– paikallistason kansalais- ja kulttuuriyhteistyö.

Kent Lidman