Uutinen 24.05.2024 Kent Lidman
Pohjoismainen Rajaesteneuvosto oli valinnut 35 rajaestettä, joihin se keskittyi vuoden 2023 aikana. Niistä kuusi on nyt selvitetty. Viiteen esteeseen löytyi ratkaisu, mutta yksi todettiin mahdottomaksi ratkaista ja poistettiin työlistalta. Tiedot käyvät ilmi Rajaesteneuvoston vuoden 2023 toimintaraportista.

Rajaesteneuvosto on keskittynyt lisäksi viiteen teemaan, jotka kytkeytyvät erityisesti liikkuvuuden ja integraation suurempiin haasteisiin Pohjolassa. Nämä teemat ovat

* Digitalisaatio

* Ammatillisen pätevyyden tunnistaminen

* Rajat ylittävä tilastointi

* Yhteistyö väestönrekisteröinnissä

* Verotukseen liittyvät rajaesteet

Liikkuvuusongelmia

Rajaesteneuvosto on myös tuonut hallitusten tietoon liikkuvuuteen liittyviä ongelmia, joita kriisiaikoina on syntynyt Pohjolassa ja erityisesti raja-alueilla.

Tähän liittyen Rajaesteneuvosto julkaisi kannanoton Ruotsin hallituksen lakiehdotuksesta kieltää toistaiseksi sellaisten henkilöiden kuljettamisen Ruotsiin, joilta puuttuvat voimassa olevat henkilöllisyyspaperit. Rajaesteneuvosto nosti lausunnossaan erityisesi esiin sen, ettei asiasta ole tehty raja-alueellista vaikutusten arviointia.

Verotusongelmia

Verotuksen rajaesteisiin liittyen ministerineuvosto julkaisi raportin ”Työskentely maiden rajojen yli Pohjoismaissa: Ehdotus pohjoismaisten verosääntöjen yksinkertaistamiseksi tavoitteena liikkuvuuden lisääminen.” Rajaesteneuvosto on yhdessä Pohjoismaiden neuvoston kanssa käynnistänyt työn tämän raportin pohjalta.

Ennaltaehkäisevää toimintaa

Rajaesteneuvosto ja pohjoismaiset tiedotustoimistot työskentelevät ennalta ehkäisevästi olemassa olevien verkostojen kautta.

Kaikkien pohjoismaisten ministerineuvostojen tulisi toimia ennalta ehkäisevästi omilla aihealueillaan ja mahdollisimman pitkälle varmistaa EU-lainsäädännön yhdenmukainen toimeenpano Pohjolassa.

Valtioiden tulee pyrkiä toimimaan niin, ettei pohjoismaisia rajaesteitä synny uuden kansallisen lainsäädännön ja EU/ETA-säädösten toimeenpanon takia.

31 000 yhteydenottoa

Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedotuspalvelu Info Norden ja kolme rajat ylittävästi toimivaa tiedotuspalvelua, Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja, Grensetjänsten Norja-Ruotsi ja ÖresundDirekt ovat rekisteröineet noin 31 000 yhteydenottoa viime vuoden aikana. Ne ovat osallistuneet liikkuvuutta edistäviin tilaisuuksiin, jotka ovat tavoittaneet runsaat 16000 ihmistä. Palveluilla on ollut noin 21 500 seuraajaa sosiaalisessa mediassa.

Hallitusten toimeksianto

Rajaesteneuvosto on riippumaton toimielin, jolle Pohjoismaiden hallitukset ovat antaneet tehtäväksi Pohjolan vapaan liikkuvuuden edistämisen niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.

Asian edistäjä

Rajaesteneuvoston päätehtävänä on vaikuttaa valtioiden poliittisiin ja hallinnollisiin järjestelmiin niin, että varmistetaan edellytykset yhtenäisen alueen luomiseen, jossa asukkaiden on helppoa käydä töissä, muuttaa, opiskella ja perustaa yritys rajan yli.

Rajaesteneuvosto etsii ratkaisuja Pohjoismaiden välisiin rajaesteisiin ja toimii yleisten liikkuvuusongelmien parissa eri teemoissa, estää uusia rajaesteitä syntymästä sekä tehostaa ja lisätä tiedotusta.

Kent Lidman