Uutinen 17.05.2023 Kent Lidman
-Koska Pohjoiskalotille on suunnitteilla monia suuria vihreän siirtymän teollisuushankkeita, Pohjoiskalotin neuvoston on enemmän keskityttävä toimenpiteisiin, jotka osaltaan rakentavat alueelle houkuttelevaa työssäkäynti- ja asuinympäristöä. Vihreä siirtymä tarkoittaa myös sitä, että Pohjoiskalotille pitää kehittää tehokkaita, vihreitä kuljetuskäytäviä.

Nämä ovat muutamina lähtökohtina vuoden 2023 toimintasuunnitelmalle, jonka Pohjoiskalotin neuvosto hyväksyi Brysselin kokouksessaan. Nordlannin maakuntahallinto toimii neuvoston puheenjohtajana 2023–2024. Nordlannin puheenjohtajuuskauden painopisteet jatkavat sitä hyvää työtä, joka käynnistyi edeltävällä Lapin puheenjohtajuuskaudella.

Rajaneuvonnasta pohjoismainen osaamiskeskus

Pohjoiskalotin alueen vetovoiman kasvattamisen lisäksi Nordland haluaa kehittää Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan toimintaa niin, että siitä tulee yhtenäinen organisaatio. Sitä varten Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii yhteistyönä laatimaan Interreg Aurora -hakemuksen, jonka tuella Rajaneuvonnasta rakennetaan pohjoismainen osaamis- ja resurssikeskus.

 

Neuvosto pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päätöksentekijöihin, jotta Rajaneuvonnalle varmistetaan riittävät taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset toteuttaa ne toimenpiteet, joita vuodelle 2023 on suunniteltu, sekä osaltaan varmistaa pitkällä tähtäimellä toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa. Pohjoiskalotin neuvosto työskentelee strategisesti rajaesteitä aiheuttavien säädösten poistamiseksi kansallisista lainsäädännöistä. 

Nuorten mahdollisuudet

Nordland pyrkii luomaan nuorille uusia mahdollisuuksia Pohjoiskalotilla ja saamaan nuoret mukaan yhteiskunnan kehittämiseen. Pohjoiskalotin neuvosto selvittää mahdollisuutta käynnistää rajat ylittävä hanke, joka lisää nuorten tietämystä pohjoismaisesta yhteistyöstä ja kannustaa nuoria osallistumaan Pohjoismaiden välisiin tapahtumiin.

Laajempaa yhteistyötä

Aluepolitiikan sektorilla Nordland käynnistää vuoden 2023 aikana keskustelun jäsenalueiden kanssa Pohjoiskalotin neuvoston tulevaisuudesta ja tutkii, voiko sitä varten suunnitella pienimuotoisen Interreg-hankkeen. Jäsenten toivotaan myös vahvistavan Pohjoiskalotin neuvoston taloutta niin, että siitä tulee uudelleen vahvempi aluekehittämisen toimija. Yksi keino voi olla uusien jäsenten hankkiminen mukaan yhteistyöhön.

Nordland jatkaa työtä Pohjoiskalotin yhteisen mineraalisuunnitelman luomiseksi vuonna 2022 valmistuneen mineraalistrategian tiekartan pohjalta. Maakunnilla on samanlaisia tavoitteita ja haasteita tulevaisuuden mineraali- ja kaivannaistoiminnassa Pohjoiskalotilla.

Nordland toivoo, että Barentsin yhteistyön pohjoismaiset rakenteet ja Pohjoiskalotin neuvosto löytävät yhdessä toimivan tavan tehdä rakentavaa yhteistyötä tulevaisuudessa. Pohjoismaista yhteistyötä halutaan pohjoisessa vahvistaa eri yhteiskunnan sektoreilla, etenkin silmällä pitäen Suomen ja mahdollisesti myös Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Siihen sisältyy myös keskustelu Pohjoiskalotin liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamisesta.

Verkostojen kartoittaminen

Väestönkehityksen haasteet ja osaavan työvoiman saanti ovat teemoja, joiden puitteissa Pohjoiskalotin neuvosto aikoo vuoden 2023 aikana olla mukana kartoittamassa Pohjolan yhteistyöhankkeita ja olemassa olevia osaamis- ja koulutusverkostoja. Sen jälkeen pohditaan, millä tavalla näiden yhteistyötä voidaan edelleen kehittää. Pohjoiskalotin neuvosto voi tukea yhteisten toimien toteuttamista ja miettiä osaamisverkoston kanssa uusia yhteishankkeita.

Neuvosto lisää Pohjoiskalotilla tiedonvaihtoa osaamisen kehittäjien kanssa ja yhdessä niiden kanssa etsii uusia keinoja rekrytoida työvoimaa ja opiskelijoita myös Pohjoismaiden ulkopuolelta. Alueellisen vetovoiman rakentaminen ja vahvistaminen on tämän toiminnan punaisena lankana.

Ympäristöneuvoston toiminnan arviointi

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on Pohjoiskalotin neuvoston tuella toimiva ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaisten verkosto, joka edistää alueen kestävää kehitystä. Vuoden 2023 aikana Pohjoiskalotin neuvosto arvioi ympäristöneuvoston toimintaa ja analysoi, mikä sen suhde on muihin alueella toimiviin yhteistyön rakenteisiin.

Ympäristöneuvosto koordinoi ja seuraa niiden ympäristöhankkeiden toteuttamista, joita Pohjoiskalotin neuvosto on päättänyt tukea. Tavoitteena on järjestää meren roskaantumista, mikromuoveja ja veden laatua koskeva seminaarit sekä kartoittaa toimijoiden kiinnostusta laatia esiselvitys Pohjoiskalotin rajavesistöjen jääolosuhteiden muutoksista.

Ympäristöneuvosto toteuttaa seminaarin, jossa vaihdetaan tietoja vieraslajien leviämisen estämiseksi tehdyistä panostuksista Pohjoiskalotilla, ja järjestää alueen vesienhallintaviranomaisten tapaamisen EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanosta.

Kansalaisten välisen yhteistyön lisääminen

Pohjoiskalotin neuvosto edistää toimenpiteitä, joilla lisätään Pohjoismaiden rajat ylittävää kokemusten ja osaamisen vaihtoa. Mikäli neuvoston budjetissa on varaa, se voi myöntää tukea ulkopuolisten toteuttajien pienimuotoisille hankkeille, jotka edistävät kansalaisten välistä, rajat ylittävää, ruohonjuuritason pohjoismaista yhteistyötä.

Viestinnän uudistaminen

Pohjoiskalotin neuvoston viestintästrategiaa uusitaan. Neuvosto tutkii, minkä kanavien kautta tavoitetaan se yleisö, jolle viestintä halutaan kohdistaa. Kotisivuja uudistetaan ja niiden toiminta koordinoidaan muiden mediakanavien kanssa. Pohjoiskalotin neuvosto viestii omasta toiminnastaan ja sen tuloksista digitaalisten kanavien kautta.

Kent Lidman