Uutinen 27.04.2022 Paula Mikkola
-Pohjoiskalotin neuvoston toiminnassa tuntui koronapandemian vaikutus vuonna 2021. Se näkyi erityisesti Pohjoiskalotin Rajaneuvonnassa, jota varten jouduimme palkkaamaan lisätyövoimaa, jotta pysyimme ajan tasalla koko ajan muuttuvien koronrajoitteiden seurannassa ja kykenimme vastaamaan kansalaisilta tulleisiin kyselyihin. Näin kertoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola, kun hän esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä.

Rajoitusten vuoksi yksi Pohjoiskalotin neuvoston kokouskin pidettiin digitaalisena ja silloin neuvosto laati julkilausuman rajojen sulkemista vastaan. Rajojen sulkemisen suorana seurauksena rajat ylittävä yhteistyö hankaloitui.

Pohjoiskalotin neuvoston toimintaan vuonna 2021 vaikutti merkittävästi Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi aluekehityksen ja aluesuunnittelun yhteistyöohjelma 2021-2024. Se sisältää kolme tavoitetta: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Tiukempaa ohjausta

Uuden ohjelman avulla ministerineuvosto ohjasi tiukemmin Pohjoiskalotin neuvoston toimintaa vuoden 2021 aikana.

-Pohjoiskalottiyhteistyöhön myönnetyistä rahoista 75 % piti käyttää ministerineuvoston määrittelemiin tavoitteisiin. Tästä vaatimuksesta on kuitenkin luovuttu vuonna 2022, Paula Mikkola kertoi.

Pohjoiskalotin neuvostolta haettiin tukea neljään hankkeeseen, jotka kaikki hyväksyttiin rahoitettaviksi. Niille myönnetyn tuen määrä oli liki 80 000 euroa. Kolmelle aikaisemmin aloitetulle hankkeelle, joita koronapandemia on viivästyttänyt, myönnettiin toteuttamiselle jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun saakka.

Puheenjohtajuus Lapissa

Lappi on toiminut Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Painopisteinä ovat olleet Rajaneuvonnan toiminnan kehittäminen esimerkiksi rahoitusrakennetta vahvistamalla; laatia selvitys Pohjoiskalotin yhteisen mineraalistrategian edellytyksistä sekä Pohjoiskalotin kyvystä, osaamisesta ja kapasiteetista sopeutua ilmastonmuutokseen ja energiasiirtymään; laatia yleiskatsaus Pohjoiskalotin eri maakuntien työstä alueellisen vetovoiman ja houkuttelevuuden vahvistamiseksi; sekä ajantasaistaa Pohjoiskalotin neuvoston sisäinen työjärjestys.

Aluepolitiikka

Aluepolitiikan sektorilla Pohjoiskalotin neuvosto on vuonna 2021 osallistunut Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittisen, vihreän ja osallistavan maaseutu- ja aluekehityksen työryhmän toimintaan. Ryhmä on tarkastellut kysymyksiä, jotka liittyvät maaseudun palvelutarjontaan ja julkisten palveluiden saatavuuteen, oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään, etätyön ja monipaikkaisuuden aluevaikutuksiin.   

-Ryhmän haasteena on ollut löytää yksimielisyys teemoista ja käytännön toteutuksesta. Rajayhteistyöorganisaatiot ovatkin kritisoineet sitä, että teemaryhmien kokouksiin menevät varat on osittain otettu aikaisemmin rajayhteistyöorganisaatioiden toimintaan merkityistä rahoista, Mikkola sanoi. 

Pohjoiskalotin neuvosto on tilannut Georange konsulttiyritykseltä selvityksen edellytyksistä laatia Pohjoiskalotille yhteinen mineraalistrategia (olemme kertoneet tästä aikaisemmin). Sen lisäksi neuvosto on alkanut selvittää, mitä hankkeita ja panostuksia maakunnat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet energiasiirtymään liittyen.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta

Pohjoiskalotin neuvoston toisena painopistealueena ovat rajan mahdollisuudet, jossa pääpaino on Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kehittäminen. Toimintavuoden aikana jouduttiin väliaikaisesti lisäämään Rajaneuvonnan resursseja, jotta pystyttiin vastaamaan kaikkiin Covid-19 pandemiasta johtuneisiin kysymyksiin. Rajaneuvonnan pitkän tähtäimen strategian mukaan siitä pitää kehittää Ruotsin, Suomen ja Norjan yhteinen pohjoismainen osaamis- ja resurssikeskus, joka hallitsee rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyvät kysymykset.  

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Tornion toimipiste vietti marraskuussa 10-vuotisjuhlaansa Helsingissä järjestetyllä konferenssilla, jonka teemana oli Pohjola yhdessä. Rajaneuvonta on testannut myös pop-up palvelun toteuttamista viidessä Pohjois-Suomen kunnassa. Niillä tavoitettiin 100 henkilöä.

Rajaneuvonnan toimipisteissä on ollut vuoden aikana 2702 asiakaskontaktia. Toimipisteet ovat järjestäneet 12 omaa seminaaria ja osallistuneet 37 muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteispohjoismaisia verkostokokouksia on ollut 12.

-Rajaneuvonnan kotisivuille on rekisteröitynyt yli 50 000 käyntiä, Mikkola kertoi.

Ammattitaitoisen työvoiman saanti

Pohjoiskalotin neuvoston kolmantena painopisteenä ovat väestönkehitys ja osaavan työvoiman saanti. Sen vuoksi neuvosto on ollut kumppanina ”Arbeta Tillsammans” Interreg-hankkeessa, jossa neuvoston toimeksiannosta laadittiin raportti mentaalisista rajaesteistä. Raportti on herättänyt laajalti huomiota ja sitä on esitelty lukuisissa seminaareissa.

Pohjoiskalotin neuvosto on vielä myöntänyt tukea Norrbottenin Föreningen Nordenin hankkeelle, jonka teemana on elämä ja asuminen kestävässä Pohjolassa. Hanke tulee muun muassa järjestämään tänä vuonna Pohjoiskalottikonferenssin Bodenissa 7.-8. toukokuuta.

Kestävä kehitys

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on tämän painopisteen puitteissa laatinut uuden toimintastrategian, jossa yhteistyön visiona on ”yhdessä vihreän ja kestävän Pohjoiskalotin puolesta”. Strategian tavoitteena on Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston verkostoyhteistyön harmonisointi. Vaikuttavia kumppanuuksia rakennetaan mm. jätehuollon ja EU:n vesipuitedirektiivin soveltamisen ympärille. Ympäristöneuvosto pyrkii tunnistamaan ja nostamaan esiin Pohjoiskalotin ympäristön kestävään hallintaan liittyviä ainutlaatuisia haasteita. Ympäristöneuvosto on pitänyt useita kokouksia, joissa näistä kysymyksistä ja yhteistyöstä on keskusteltu. Tavoitteena on myös nostaa näkyvämmin esiin ympäristöneuvoston toimintaa ja strategiaa. 

Kansalaisten välinen yhteistyö

Pohjoiskalotin neuvoston tuki on tärkeää rajat ylittävien toimien toteuttamiselle, joilla edistetään kokemusten vaihtoa ja vahvistetaan alueellista identiteettiä. Neuvosto on usein ainoa alueellinen taho, jolta tällaisiin hankkeisiin voi saada rahoitusta. Pohjoiskalotin neuvosto vaalii yleisesti kansalaisten välistä yhteistyötä, mutta asettaa etusijalle erityisesti panostukset, joilla nuoret saadaan mukaan rajat ylittävään yhteistoimintaan.

Vuonna 2021 Pohjoiskalotin neuvosto tuki saamelaisnuorten konferenssia, jonka teemana oli ilmastonmuutos. Se toteutettiin hybridi-tapahtumana, johon sisältyi sekä digitaalinen että paikan päällä osallistuminen. Noin sata nuorta eri puolilta Saamenmaata oli mukana laatimassa saamelaisnuorten omaa ilmasto-ohjelmaa, jota he aikovat toteuttaa tulevien vuosien aikana.  

Neuvosto myönsi tukea myös ICE-hankkeelle, joka kokoaa yhteen luovia nuoria ja yrittäjiä neljältä pohjoiselta alueelta Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Luoteis-Venäjältä. Nuoret verkostoituvat, kehittelevät yhteisiä hankkeita ja rakentavat yhteistyöalustan innovatiivisia ideoita varten.

Pohjoiskalotin neuvosto päätti tukea myös ”Viestejä Pohjoisesta” kulttuurihanketta, jonka ruotsalainen Tornionlaakson teatteri, norjalainen Kvääniteatteri ja suomalainen Piste taideyhteisö toteuttavat yhdessä. Ne rakentavat yhteisen esityksen, jonka ensi-ilta on suunniteltu Pajalaan 22. lokakuuta 2022.

Kotisivutiedotus

Neuvoston kotisivut www.nordkalottradet.org ja www.pohjoiskalotinneuvosto.fi ovat tärkeimpiä tiedonvälityskanavia. Vuoden 2021 aikana julkaistiin 56 uutisartikkelia. Pohjoiskalotin neuvoston facebook-tilillä on 139 seuraajaa. Pääsihteerillä oli mahdollisuus esitellä neuvoston toimintaa myös Pohjoismaiden neuvoston kasvun ja kehityksen valiokunnalle kokouksessa Kööpenhaminassa.

Kent Lidman