2021, Uutinen 30.04.2021 Paula Mikkola
-Pohjoiskalotin neuvostolla on ollut melko paljon toimintaa vuoden aikana pandemiasta huolimatta, totesi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola esitellessään vuoden 2020 toimintakertomusta.

.Korona-pandemia on kuitenkin estänyt Pohjoiskalotin neuvoston fyysiset kokoontumiset. Neuvosto on kokoontunut kahdesti etäkokoukseen ja valmisteluryhmä, joka on neuvoston toimeenpaneva elin, on pitänyt yhteensä 11 nettikokousta vuoden 2020 aikana.

Pohjoiskalotin neuvosto on ollut yksimielinen siitä, että toiminnalle pitää saada lisää poliittista painoarvoa, esimerkiksi tarkastelemalla toiminnan rakennetta ja keskittymällä valittuihin teemoihin. Neuvosto pyrkii valitsemaan toiminnalleen muutama ydinkysymyksen, jotka ovat tärkeitä tälle maantieteelliselle alueelle ja pohjoismaiselle yhteistyölle. Lisäksi Pohjoiskalotin neuvoston toimintaa pitää selkiyttää suhteessa muihin, samalla alueella ja samojen teemojen kanssa työskenteleviin organisaatioihin.

Uusi yhteistyöohjelma

Pohjoismaiden ministerineuvosto laati vuoden 2020 aikana uuden aluekehityksen ja aluesuunnittelun yhteistyöohjelman vuosille 2021-2024. Sen lähtökohtana on pohjoismainen visio 2030 vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta ja että Pohjolasta tehdään maailman kestävin ja yhtenäisin alue.

-Ohjelma vaikuttaa suoraan Pohjoiskalotin neuvoston toimintaan. Esimerkiksi Pohjoiskalotin neuvostolle tulevasta hanketuesta 75 prosenttia pitää käyttää uuden yhteistyöohjelman mukaisiin toimintoihin, Mikkola kertoi.

Pohjoiskalotin neuvosto on osallistunut pohjoismaisen ”kestävän maaseutukehityksen” teemaryhmään, jonka tehtävänä on kartuttaa tietoja ja osaamista maaseutukysymyksissä, vaikuttaa kansallisiin politiikkoihin ja kehittää työkaluja maaseutua koskevien kysymysten päätöksentekoa varten. Teemaryhmä on analysoinut ajankohtaisia kysymyksiä ja julkaissut useita selvityksiä. Lisätietoja toiminnasta löydät osoitteesta

Rural development | Nordregio

Pohjoiskalotin neuvoston hanketuki

Vuoden 2020 Pohjoiskalotin neuvostolle tuli kahdeksan hanketukihakemusta, jotka kaikki hyväksyttiin rahoitettaviksi. Yksi hanke kuitenkin peruuntui pandemian takia ja myönnetty tuki palautui.

-Monet toiminnot on pandemian takia siirretty toteutettavaksi myöhemmin ja hankkeiden toteuttamisaikoja on jatkettu, Mikkola sanoi.

”Väestönkehityksen haasteet ja ammattitaitoisen työvoiman saanti” painopisteen puitteissa Pohjoiskalotin neuvosto on ollut tukemassa Sami Musihkkaakademija Interreg-hanketta, joka kehittää saamelaismusiikin ammatillista koulutusta. Kohderyhmänä ovat Pohjoiskalotin nuoret ja aikuiset, jotka haluavat kehittää perinteisen ja nykyaikaisen saamelaismusiikin osaamistaan. 

Pohjoiskalotin neuvosto on kumppanina toteuttamassa Arbeta Tillsammans Interreg-hanketta 2020-2022 aikana. Sen tavoitteena on lisätä rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta Pohjoiskalotilla ja helpottaa osaavan työvoiman puutetta alueilla (hankkeesta on kerrottu aikaisemmin näillä sivuilla).

-On ollut mielenkiintoista havaita, että kiinnostus ruotsinkielen osaamiseen on lisääntynyt työnhakijoiden keskuudessa. Monet suomalaisnuoret haluavat nyt oppia ruotsia, Mikkola kertoi.

Yhtenäisyys ja yhdenvertaisuus

Kolmas neuvoston tukema hanke on nimeltään Human Migration in the Cap of the North. Lapin yliopiston Arktinen keskus Rovaniemellä on toteuttanut sen yhdessä UArctic-verkoston kanssa. Hankkeessa on selvitetty, miten arktiset valtiot työskentelevät maahanmuutto- ja integraatioasioissa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen vanhusten hoitotyössä on teemana hankkeessa, jonka otsikkona on Understanding gender equality among care givers in the Nordic countries. Onko hoitotyön naisvaltaisuus syynä suhteellisen alhaiseen palkkatasoon? Hanke rakentaa tämän alan tutkimuksen pohjoismaista osaajaverkostoa.

 Yhteistyö kestävän kehityksen teemoissa

Ympäristöyhteistyön tiimoilta Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto oli suunnitellut vuodelle 2020 kaksi hanketta, joiden teemoina olivat vieraslajien leviäminen Pohjoiskalotilla sekä jätehuolto ja kiertotalous Pohjoiskalotilla. Molemmat hankkeet ovat saaneet jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Ympäristöneuvoston toiminnasta olemme kertoneet tällä sivulla myös aikaisemmin.

Pohjoiskalotin neuvosto on osarahoittajana Folkverkstan Interreg-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä osaamista kierrättämisessä ja mahdollisuuksia korjata tavaroita itse. Hanketta toteuttavat Norrbottenin Föreningen Norden ja Suomen Pohjola-Norden ja se edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta kansalaisten tasolla. Löydät hanketta koskevan aikaisemman artikkelin sivultamme.

 

Saamelaisyhteistyölle tukea

Kokemustenvaihto ja alueellinen identiteetti on neuvoston painopiste, jonka puitteissa on toteutettu useita hankkeita. Neuvosto on tukenut Interreg-hanketta Aktene, joka vuosien 2017-2020 aikana on vahvistanut eteläsaamelaista yhteisöä Storuman-Helgelandin alueella ja kehittänyt Tärnan ja Hattfjelldalin saamelaisväestöjen käytännön yhteistyötä.

Pohjoiskalotin neuvosto on myöntänyt tukea Saamelaisnuorisokonferenssin 2020 järjestämiseen sekä esiselvitykseen rajat ylittävistä vaellusreiteistä, joilla tähdätään vaellusreitin kehittämiseen Keski-Pohjolan ja Laponia maailmanperintöalueen välille.

-Saamelaisnuorten konferenssin ja vaellusreittihankkeen toteuttaminen ovat myös siirtyneet vuodelle 2021 koronapandemian takia, Mikkola kertoi.

50 uutisartikkelia

Pohjoiskalotin neuvoston viestintä on vuonna 2020 käsittänyt 50 julkaistua artikkelia kotisivulla ja niistä useimmat on julkaistu myös neuvoston facebook-sivulla. Artikkelit ovat kertoneet niin Pohjoiskalotin neuvoston toiminnasta kuin muista ajankohtaisista asioista, jotka ovat yhteistyöalueen kannalta kiinnostavia.