2018, Uutinen 27.09.2018 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan työpajassa Tromssassa esitettiin uusia visioita mutta vanhojakin säilytettiin.

 

* Vapaa liikkuvuus antaa uusia mahdollisuuksia ja lisää rajatonta kasvua

* Rajaneuvonta opastaa yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita sekä rakentaa rajat ylittäviä verkostoja

* Rajaneuvonta on paras asiantuntija Ruotsin, Norjan ja Suomen rajat ylittävissä kysymyksissä. 

Runsaat parikymmentä osallistujaa Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmästä, Rajaneuvonnan ja Interreg-hankkeen ohjausryhmistä osallistui työpajaan, jonka ydinkysymyksenä oli pohtia, millä tavalla Pohjoiskalotin Rajaneuvonta toimii ja mitä palveluita se tarjoaa asiakkailleen vuonna 2027. 

Tärkeää toimintaa 

Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Remi Strand avasi työpajan muistuttamalla, kuinka tärkeää rajaesteiden vähentäminen on Pohjoiskalotille. 

-Rajaneuvonta on Pohjoiskalottiyhteistyön tärkeimpiä muotoja, Strand totesi. 

Pohjoiskalotin neuvosto toimii päämiehenä 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalla on toimipisteet Torniossa ja Skibotnissa. Pohjoiskalotin neuvosto on päävastuussa toiminnasta, jonka rahoitus tulee suurimmaksi osaksi Pohjoismaiden ministerineuvostolta. On kuitenkin epäselvää, miten toiminnan pitkäkestoinen rahoitus saadaan varmistettua. Se on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kysymyksistä, joihin pitää löytää ratkaisu. 

-Pohjoiskalotin Rajaneuvonta perustettiin 2011-2012 ja nyt on tärkeää päivittää sen tulevaisuuden strategia. Mitä voimme ja haluamme jatkossa kehittää? Miten rahoitus ratkaistaan ja mitkä ovat tulevaisuudessa toimipisteiden tehtävät? On tärkeää saada toiminnalle pitkän aikavälin strategia, totesi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola. 

Vahvuuksia ja….

Osallistuja saivat ryhmittäin pohtia, miten Rajaneuvonta toimii nyt, mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet. Miten toimintaa tulisi kehittää ja mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteet?

Ryhmät edustivat omistajia, käyttäjiä ja Rajaneuvonnan työntekijöitä. 

Mitä vahvuuksia löydettiin? Keskustelussa nousi esiin seuraavia asioita: 

* osaaminen, henkilökohtainen opastus, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, tyytyväisiä asiakkaita

* reagoi nopeasti, helpottaa viranomaisten työtä, tekee vähällä henkilökunnalla paljon asioita, vahvat tietotaidot

* toimii kolmessa maassa, lyhyet etäisyydet päätöksentekijöihin, laajat verkostot, vahva tuki Pohjoismaiden ministerineuvostolta

* avointen rajojen luomat mahdollisuudet, hyvä tunnettuus poliitikkojen keskuudessa.

… heikkouksia ja ….

Toiminnan heikkouksina osallistujat mainitsivat muun muassa seuraavaa: 

* resurssien vähäisyys, pitkäkestoinen rahoitus puuttuu, riittämättömät henkilöstöresurssit

* konttorien välinen pitkä etäisyys, kieliesteet, puuttuu tulevaisuuteen tähtäävä digitaalinen strategia, tekniset ongelmat

* toiminnan yleinen heikko tunnettuus

* organisaation epäselvä päätöksentekohierarkia.

…mahdollisuuksia 

Minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia osallistujat näkivät Rajaneuvonnan toiminnalla olevan?

Rajaneuvonta tekee pohjoisen ihmisten elämästä helpompaa. Se tarjoaa ilmaista palvelua, jolla on vahva uskottavuus ja joka voi palvella yhä useampia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Toimintatapa perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin ja entistä tiiviimpään yhteistyöhön muiden pohjoismaisten tiedotuspalveluiden kanssa. Markkinointia voidaan tehdä tyytyväisten asiakkaiden avulla. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalle on saatu varmistettua pysyvä ja vakaa rahoitus. 

Rajaneuvonta hyödyntää digitaalisia kanavia tiedon välityksessä. Näin tieto on helposti saatavissa ja käytettävissä. 

Pohjoismaiden kasvava integraatio lisää liikkuvuutta ja aiheuttaa vähemmän rajaesteitä. Pohjoiskalotilla voidaan hyödyntää muualla maailmalla toimivien rajaneuvontojen kokemuksia ja ideoita oman toiminnan kehittämisessä. Pohjoiskalotille syntyvät yhteiset markkinat. Ehkäpä Norja hakee EU:n jäsenyyttä tai Pohjolan liittovaltio perustetaan? 

Vuoteen 2027 ulottuvia visioita

Edellisten pohjalta ryhmät keskustelivat Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan visioista vuoteen 2027 mennessä. Niitä olivat esimerkiksi seuraavat: 

* vahvistaa osaltaan pohjoisten alueiden rajatonta kasvua, rajattoman Pohjoiskalotin toteutumista

* lisää osaltaan rajat ylittävää liikkuvuutta

* tuottaa ajantasaista rajaestetietoa yksityishenkilöille, yrityksille ja viranomaisille

* Rajaneuvonta on paras osaaja rajat ylittävissä kysymyksissä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa 

* välittää rajaesteistä tiedon päätöksentekijöille

* on saanut varmistettua pitkäkestoisen, pysyvän rahoituksen toiminnalle. 

Strategian työstäminen

Työpajan tulokset ja visioehdotukset esitellään seuraavaksi Rajaneuvonnan omistajille ja ohjausryhmille. Ne ovat pohjana lopullisen vuoden 2027 strategian laatimiselle. 

-Omistajat päättävät strategiasta ja työpajasta syntyneet ehdotukset ovat pohjana rajaestetyön strategian hahmottamiselle. Rahoitukseen on tiedossa väliaikaisia ratkaisuja vuoteen 2020 saakka, mutta sen jälkeen on löydettävä pysyvä ratkaisu, joka riippuu pitkälle poliitikoista. Samalla on ratkaistava, kuinka paljon Pohjoiskalotin neuvosto pystyy panostamaan Rajaneuvonnan toimintaan. Emme vielä tiedä, onko meillä Pohjoiskalotin  Rajaneuvontaa vuonna 2027 ja millainen se silloin on, Paula Mikkola kertoi.