Uutinen 09.02.2024 Kent Lidman
– Yhteistyöohjelma on yksi tärkeimmistä pohjoismaisen yhteistyön ja Pohjoiskalotin neuvoston tulevan toiminnan asiakirjoista. Näin sanoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola, kun hän kertoi Narvikissa Pohjoismaiden aluekehityksen ja aluesuunnittelun yhteistyöohjelman 2025–2030 suunnittelutyöstä neuvoston kevätkokouksessa.

Yhteistyöohjelma tulee olemaan Pohjoismaiden ministerineuvoston aluekehityksen ja fyysisen aluesuunnittelun yhteistyötä ohjaava asiakirja.

5 vuoden ohjelma

Aluepoliittinen virkamieskomitea (ÄK-R) muotoilee uuden ohjelman syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. ÄK-R on ministerineuvoston alainen työryhmä, jossa 8 maan edustajat sopivat asioista yhdessä. Se laatii ehdotukset uusista yhteistyöohjelmista ja niiden rahoituksesta sekä seuraa ohjelmien toteutumista.

-Ohjelmat ovat aiemmin olleet kolmivuotisia, mutta ovat nyt viisivuotisia. Aluepoliittinen ohjelma on tarkoitus hyväksyä ministerineuvostossa kesän tai elokuun alun aikana”, Paula Mikkola sanoo.

Arviointien pohjalta

Vuosina 2022–2023 on tehty ulkopuolisia arviointeja kahdentoista pohjoismaisen rajakomitean työstä, joihin Pohjoiskalotin neuvostokin kuuluu, sekä Pohjois-Atlantin yhteistyöstä (NORA) ja päättymässä olevasta, vuosien 2021–2024 yhteistyöohjelmasta.

Arvioija on ehdottanut uutta yhteistyömallia, mutta virkamieskomitea ei ole vielä hyväksynyt sitä.

Rahoitusmalli

Rajakomiteoiden uutta rahoitusmallia koskevan ehdotuksen käsittely jatkuu. Malli sisältyy uuteen yhteistyöohjelmaan vuosille 2025–2030.

-Uudesta rahoituksesta on useampia ehdotuksia. Yksi ongelma on, että rajakomiteat ovat hyvin erilaisia ja toimivat eri tavalla, joten niitä kaikkia on vaikea sovittaa yhteen kokonaismalliin, Paula Mikkola sanoo.

Pohjoismainen visio

Uusi yhteistyöohjelma vuosille 2025–2030 perustuu yhteispohjoismaiseen visioon, jonka mukaan ”vuoteen 2030 mennessä Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue”. Vision ovat luoneet Pohjoismaiden hallitusten päämiehet.

Visiossa on kolme päätavoitetta:

+Vihreä Pohjola

+Kilpailukykyinen Pohjola

+Sosiaalisesti kestävä Pohjola

12 konkreettista tavoitetta

Niiden sisällä visioon kuuluu 12 konkreettista osatavoitetta. Pohjoismaiden ministerineuvoston kaiken toiminnan tulee edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.

Ohjelma edistää vihreää Pohjolaa, hiilineutraaliutta, luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta, kestävää kulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Kilpailukykyisessä Pohjolassa on kyse innovaatiotoiminnasta, rajat ylittävistä työmarkkinoista ja digitalisaation hyödyntämisestä. Sosiaalisesti kestävä Pohjola tavoittelee kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia, osallistavaa siirtymää, toimivaa kansalaisyhteiskuntaa ja vahvaa yhteenkuuluvuutta.

Kulttuuri on tärkeää

Jokaiselle tavoitteelle on useita alatavoitteita.

-Tärkeä alatavoite on, että kulttuuriyhteistyötä tarvitaan. Kulttuuri on tärkeää, jotta alueista saadaan vetovoimaisia ja niille saadaan houkuteltua lisää asukkaita, jotka haluavat asettua ja jäädä sinne pysyvästi, Paula Mikkola sanoo.

Alatavoitteisiin kuuluu myös Pohjoismaiden kilpailukyvyn ja integraation vahvistaminen. Kehittämiselle, innovaatioille ja pohjoisen maaseudun vahvistamiselle tulee luoda hyvät edellytykset. Työvoiman rekrytointimahdollisuuksia Pohjoismaiden välillä lisätään ja rajat ylittävää yhteistyötä edistetään, jotta yhteisillä ratkaisuilla ja maiden välisellä liikkuvuudella luodaan toimivia alueita.

Pohjoiskalotin neuvoston rooli

Mitä tämä tarkoittaa Pohjoiskalotin neuvostolle?

– Toistaiseksi on epäselvää, mikä tuleva roolimme on Pohjoismaiden rajat ylittävässä yhteistyössä ja rajakomiteoiden joukossa, Paula Mikkola sanoo.

On epäselvää, rinnastetaanko Pohjoiskalotin neuvosto muihin fyysisesti rajalla toimiviin rajakomiteoihin, kuten Tornionlaakson neuvostoon tai Svinesundin komiteaan.

Vai pitäisikö Pohjoiskalotin neuvosto rinnastaa NORAan (Pohjois-Atlantin yhteistyöhön) ja pohjoismaiseen saaristoyhteistyöhön, jotka toimivat pitkien etäisyyksien päässä ja joilla on pitkät historialliset yhteistyöperinteet.

-Erittäin keskeinen kysymys on, luodaanko rajakomiteoille täysin uudenlainen rahoitusmalli. Aiemmissa selvityksissä on käsitelty myös sitä, avataanko myös uusille yhteistyöelimille mahdollisuudet pohjoismaiseen rahoitukseen. Emme voi hyväksyä sitä, että ministerineuvosto jatkaa jo olemassa olevien rajakomiteoiden resurssien vähentämistä muiden hyväksi, Paula Mikkola sanoo.

Kent Lidman