Uutinen 10.02.2022 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin neuvosto on yksi niistä rajayhteistyöorganisaatioista, joiden toimintaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee. Useimmat rajayhteistyöorganisaatiot olivat mukana Oulun raja-alueiden foorumissa.

Tässä ovat lyhyet kuvaukset nykyisistä rajayhteistyöorganisaatioista.

Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjoiskalotin neuvosto perustettiin vuonna 1967 ja se on yksi vanhimmista rajayhteistyön organisaatioista. Neuvoston toiminta-alueena on Pohjoiskalotti eli Nordlannin ja Troms-Finnmarkin maakunnat Norjasta, Lapin maakunta Suomesta ja Norrbottenin lääni Ruotsista. Alueella asuu runsaat 909 000 ihmistä, siellä on neljä virallista kieltä ja kuusi korkeakoulua/yliopistoa.

Neuvoston jäseninä ovat aluepolitiikasta vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajat. Neuvosto vastaa myös Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta, jolla on toimipisteet Haaparanta-Torniossa ja Skibotnissa. Lisäksi neuvoston alaisuudessa toimii Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto, joka on ympäristö- ja luonnonsuojeluasioiden asiantuntijoista koostuva työryhmä.

Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan painopisteitä ovat esiselvitys Pohjoiskalotin yhteisen mineraalistrategian laatimisen mahdollisuuksista, alueen rajattomien työmarkkinoiden edistäminen, ratkaisujen etsiminen väestönkehityksen haasteisiin ja palvelujen saannin varmistaminen digitaalisten ratkaisujen avulla. Neuvosto toivoo ihmisten muuttavan pohjoiseen ja haluaa lisätä alueen vetovoimaa. Lisäksi pyritään edistämään nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa Pohjoiskalotin tulevaisuuteen.

Tornionlaakson neuvosto

Tornionlaakson neuvosto perustettiin vuonna 1987. Se on Suomen ja Ruotsin rajalla olevien kuntien ja Norjassa Tornionjokeen rajautuvien kuntien yhteistyö- ja edunvalvonta-organisaatio. Neuvostolla on 14 jäsenkuntaa kolmesta eri maasta.

Tornionlaakson visiona on olla Euroopan yhtenäisin raja-alue. Alueen asukkailla pitää olla mahdollisuus elää, opiskella, käydä töissä ja harjoittaa liiketoimintaa rajat ylittävästi, aivan kuin rajaa ei olisi olemassakaan.

Tornionlaakson neuvoston keskeisinä tavoitteina on kehittää infrastruktuuria, edistää yritysten, matkailun ja kulttuurialan yhteistyötä, vahvistaa alueen omaa kulttuuria ja edistää koulualan yhteistyötä. Näillä panostuksilla neuvosto lisää Tornionlaakson elinvoimaa.

Perämerenkaari – Bothnian Arc

Perämeren kaari käsittää Pohjanlahden rannikkoseudun ja se sijaitsee strategisesti Itämeren ja Barentsin alueen yhtymäkohdassa. Yhteistyöalueen suurimmat kaupungit ovat Oulu ja Luulaja.

Perämerenkaari toimii alueiden yhdyslenkkinä ja kohtaamispaikkana niin viestinnässä kuin sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti. Keskeisiä yhteistyöteemoja ovat kestävä rajat ylittävä logistiikka, paikallisen rannikkomatkailun kehittäminen sekä rajayhteistyön polkaiseminen uudelleen käyntiin koronapandemian jälkeen. 

Merenkurkun neuvoston EAYY

Merenkurkun neuvosto on pohjoismainen raja-alueiden yhteistyöfoorumi, johon kuuluvat Merenkurkun alueen muodostavat Pohjanmaan maakunnat Suomesta sekä Västerbottenin lääni ja Örnsköldsvikin kunta Ruotsista. Neuvosto perustettiin vuonna 1972 ja jäsenistöön kuuluu kuntia, maakuntaliittoja ja aluehallintoja.

Merenkurkun neuvostosta tuli 1.1.2021 ensimmäinen pohjoismainen EAYY eli eurooppalaisen alueyhteistyön yhteisö, jonka tarkoituksena on rajat ylittävän yhteistyön edistäminen eri tavoin. EAYY-asema tekee Merenkurkun neuvostosta vahvemman organisaation ajamaan alueen yhteisiä asioita kansallisella ja EU-tasolla. Lisäksi se helpottaa rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden toteuttamista ja hallinnointia.   

Merenkurkun neuvosto on vuosikymmenen ajan tehnyt töitä maailman ympäristöystävällisimmän lauttayhteyden rakentamiseksi Vaasan ja Uumajan välille. Aurora Botnia –alus teki neitsytmatkansa viime kesänä (kts. aikaisemmat uutiset). Uutena tavoitteena on sähköisen lentoyhteyden luominen Merenkurkun yli.

Mittnorden-komitea

Mittnorden-komitea on yhteistyöelin Keski-Pohjolan alueille, jotka ulottuvat idässä Suomen Pohjamaalle ja lännessä Atlantin valtamereen.

Mittnordenin yhteistyöllä edistetään kestävää kehitystä ja kasvua, parannetaan itä-länsi suuntaisia liikenneyhteyksiä, kehitetään ympäristöteknologiaa ja uusiutuvaa energiaa sekä edistetään kulttuuria ja elämystuotantoa Keski-Pohjolan alueella. Mittnorden-komitealla on suunnitelmia liittyä Merenkurkun EAYY-yhteistyöhön.

MittSkandia-komitea

MittSkandia kehittää rajat ylittävää yhteistyötä Norjan Helgelandin ja Ruotsin Västerbottenin välillä. Norjan puolelta jäseninä on 10 kuntaa, kaksi alueneuvostoa ja Nordlannin maakuntahallinto. Ruotsista jäseninä ovat Region Västerbotten ja seitsemän alueen kuntaa. Lisäksi mukana ovat elinkeinoelämän organisaatiot molemmista maista. Komitealla on toimipiste Ruotsissa ja Norjassa.

MittSkandia toteuttaa pääasiassa rajat ylittäviä kehittämishankkeita. Toiminnan painopisteitä ovat yhteisen liikenteen ja viestinnän kehittäminen, yhteinen osaamistason kehittäminen ja rajat ylittävä elinkeinoyhteistyö etenkin matkailun alalla. Komitea on mukana Merenkurkun neuvoston sähköisen lentoliikenteen kehittämishankkeessa.

Pohjoismainen saaristoyhteistyö

Pohjoismainen saaristoyhteistyö tarkoittaa rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä, jota tehdään Tukholman, Uppsalan, Sörmlannin ja Östergötalannin läänin saaristoalueiden, Ahvenanmaan sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien kesken. Tarkoituksena on edistää rahoitusta ja kehittämistyötä sekä toteuttaa rajat ylittäviä ideoita ja hankkeita. Saaristoyhteistyöllä on syntynyt uusia verkostoja ja suunniteltu saaristohankkeita alueen Interreg-ohjelmiin.     

Yhteistyö keskittyy neljään teemaan: ympäristö, asuminen ja eläminen, elinkeinot ja infrastruktuuri. Organisaatio toteuttaa yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa hankkeita, jotka käsittelevät näitä teemoja.

ARKO-rajakomitea (Arvika-Kongsvinger)

Arvika-Kongsvinger rajayhteistyöalue perustettiin jo vuonna 1967 ja se on vanhimpia Ruotsin ja Norjan välisellä rajalla toimivia yhteistyöorganisaatioita. Alueella on liki 110 000 asukasta ja yhteistyössä on mukana 10 kuntaa Ruotsin Värmlannin ja Norjan Innlandetin maakunnan alueelta. Kunnat ovat hyvin erilaisia ja yhteistyössä käsitellään monia eri rajakysymyksiä, esimerkiksi jätehuoltoa.

ARKO-yhteistyössä keskitytään kestävään kehitykseen, yritysten ammattiosaamisen parantamiseen sekä rajat ylittävän matkailun ja vihreän teollisuuden kehittämiseen.

Innlandet-Dalarna rajakomitea

Innlandet-Dalarna (aikaisemmin Hedmark-Dalarna) rajakomitea on kuntien, alueviranomaisten ja aluekehittäjien rajat ylittävä yhteistyöelin, jonka jäsenet tulevat Norjan Innlandetin maakunnan ja Ruotsin Taalainmaan maakunnan alueelta.

Komitea tekee läheistä yhteistyötä jäsenten kanssa valituilla painopistealueilla aluekehityksen ja kasvun edistämiseksi. Innlandet-Dalarna rajakomitean tavoitteena on saada valtioiden välinen raja avattua yksityishenkilöille ja yrityksille, rakentaa elinvoimaisia rajayhteisöjä, edistää elinkeinojen ja työelämän vihreää ja sosiaalista siirtymää sekä tehdä yhteistyötä yleisen yhteiskunnallisen turvallisuuden parantamiseksi.

Värmland-Östfold rajakomitea

Värmland-Östfold rajakomitea haluaa vahvistaa ja helpottaa niiden 11 kunnan ja alueen välistä yhteistyötä, joita komitean jäseninä on Ruotsin Värmlannin ja Norjan Östfoldin alueelta. Yhteistyötä kehitetään ottamalla siihen mukaan lisää kansallisia, alueen ja paikallisia viranomaisia. Toiminnassa keskitytään rajat ylittävien liikenneyhteyksien kehittämiseen (pikarata Oslon ja Tukholman välille), muun elinkeinokehityksen ja erityisesti matkailun kehittämiseen alueella (pyöräilyreittien rakentaminen, vesiväylien yhdistäminen). Rajakomitean tehtävänä on näyttää tietä ja jakaa tietoa rajat ylittävistä mahdollisuuksista.

Svinesundin komitea

Svinesundin komitean poliittisessa yhteistyössä on mukana 7 ruotsalaista ja 7 norjalaista kuntaa, Vikenin maakuntahallinto ja Västra Götalandin maakunta. Toiminnan tarkoituksena on luoda uusia mahdollisuuksia maiden väliseen kaupankäyntiin, työssäkäyntiin ja kehittämistoimiin. Komitea toteuttaa jäsentensä ja Pohjoismaiden ministerinneuvoston sille antamia tehtäviä.

Käytännössä keskitytään sinisen ja vihreän kasvun edistämiseen, matkailuun, julkiseen liikenteeseen sekä rajamahdollisuuksiin ja rajaesteisiin. Innovatiivista raja-alueen toimintaympäristöä hyödynnetään rakennettaessa entistä vahvempaa yhteistyötä yritysten, korkeamman alan koulutuksen ja muiden julkisten toimijoiden välille.

Suur-Kööpenhamina (Greater Copenhagen)

Suur-Kööpenhamina (entinen Juutinrauman komitea) purkaa kuntien, alueiden ja maiden välisiä raja-aitoja. Komitea on poliittinen yhteistyöalusta Itä-Tanskan ja Skoonen alueiden 4 maakunnalle ja 85 kunnalle, joiden tavoitteena on luoda kasvua ja uutta toimintaa, luoda uusia työpaikkoja ja poistaa rajaesteitä, jotka ovat alueellisen kasvun hidasteina. 

Suur-Kööpenhaminan yhteistyö painottuu viiteen teemaan, joita pidetään ratkaisevina alueen tulevaisuuden kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. Ne ovat vihreä siirtymä, työmarkkinat, infrastruktuuri, digitalisaatio ja biotieteet (life science).

Kent Lidman