2021, Uutinen 12.05.2021 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan kehittäminen edelleen ja Pohjoiskalotin yhteisen mineraalistrategian luominen ovat kaksi keskeistä painopistealuetta Lapin puheenjohtajuuskaudella Pohjoiskalotin neuvostossa. Uusi puheenjohtaja, Lapin liiton Mika Riipi esitteli painotuksia kevätkokouksessa

-Kiitän luottamuksesta. Pyrin tekemään parhaani, hän sanoi.

Puheenjohtajuus siirtyi Norrbottenista Lapin liittoon, joka hoitaa tehtävää 2021-2022 ajan.

Tiukempaa ohjausta

Pohjoismaiden ministerineuvosto ohjailee uuden ohjelman sisältöä tiukemmin kuin ennen. Vähintään 75 prosenttia ministerineuvoston myöntämästä hanketuesta pitää selkeästi kytkeä ministerineuvoston aluepoliittisen sektoriohjelman tavoitteisiin.

Pohjoiskalotin neuvoston toiminta-alueella on myös tapahtunut muutoksia, kun Finnmarkin ja Tromssan maakunnat yhdistyivät. Tästä syystä neuvoston organisaatiorakenteitakin pitää tarkastella uudelleen.

-Meidän pitää myös tehdä töitä neuvoston talouden tasapainottamiseksi, Riipi totesi.

Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan poliittista painoarvoa pitää vahvistaa, keskittyä valittuihin painopistealueisiin ja ydinteemoihin, jotka ovat strategisesti tärkeitä Pohjoiskalotin yhteistyössä. Puheenjohtajuuskauden ohjelmassa kerrotaan vielä, että

neuvosto pyrkii yhteistyöhön muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, joilla on samanlaisia tavoitteita kuin neuvostolla.

Keskeiset painopisteet

Näiden pohjalta Lappi on valinnut seuraavia painopisteitä:

*Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toimintaa kehitetään vahvistamalla sen rahoitusta ja yhden luukun periaatteella toimivaa palvelua,

*Kartoitetaan edellytyksiä laatia Pohjoiskalotille yhteinen mineraalistrategia,

*Parannetaan Pohjoiskalotin sopeutumiskykyä, osaamista ja kapasiteettia selviytyä ilmastonmuutoksen ja energiamurroksen tuomista haasteista,

*Luodaan kokonaiskuva Pohjoiskalotin jäsenalueiden työstä alueen houkuttelevuuden ja vetovoiman edistämiseksi, jotta tänne saadaan houkuteltua sellaista osaavaa työvoimaa, jota alue tarvitsee,

*Tarkistetaan Pohjoiskalotin neuvoston sisäiset toimintaohjeet ja toimintamalli.

Aluepoliittinen toiminta

Pohjoiskalotin neuvosto panostaa aluepoliittisesti seuraaviin toimintoihin:

Neuvosto osallistuu ja vaikuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston vihreän ja kestävän maaseutukehityksen teemaryhmän toimintaan, jonka kohteena on vahvojen, yhtenäisten ja elinvoimaisten yhteisöjen kehittäminen maaseutualueille. Tavoitteena on saada lisää resursseja ja toimiva infrastruktuuri, joilla selviydytään epävakaan ja entistä märemmän ilmaston tuomista haasteista maaseudulla.

Pohjoiskalotin neuvosto järjestää aluepoliitikoille ja alueiden kansanedustajille yhteisen kokouksen, jossa pohditaan alueellista mukautumiskykyä.

Yhteistyö mineraalikysymyksissä

Pohjoiskalotin neuvosto selvittää, onko alueellisia edellytyksiä luoda yhteistä mineraalistrategiaa. Lisäksi kartoitetaan Pohjoiskalotilla toteutettavia hankkeita ja panostuksia, jotka liittyvät alueen energiamurrokseen.

-Mineraalit ovat Pohjoiskalotille tärkeitä ja minulla on suuria odotuksia pohjoisen rajat ylittävän mineraalipolitiikan suhteen. Ilmastonmuutos tekee myös tärkeäksi sovittaa yhteen eri maiden energiapoliitikkoja, Riipi sanoi.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta

Rajan mahdollisuudet –teeman puitteissa Pohjoiskalotin neuvosto käynnistää esiselvityksen, millä tavoin Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta voidaan kehittää yhteinen osaamis- ja resurssikeskus Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä vapaata liikkuvuutta koskevissa kysymyksissä. Strategisena tavoitteena on, että Rajaneuvonnasta tulee kansallinen ja alueellinen asiantuntija rajaan liittyvissä kysymyksissä.

-Meidän täytyy jatkaa työtä Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan pitkäkestoisen ja pysyvän rahoituksen varmistamiseksi. Sen avulla voimme kestävästi kehittää toimintastrategiaa ja varmistaa, että hankittu osaaminen säilyy alueella, Riipi totesi.

Pohjoiskalotin neuvosto on aktiivisesti mukana rajaesteiden poistamiseksi tehtävässä työssä ja pyrkii vaikuttamaan myös kansalliseen lainsäädäntöön, jotta uusia rajaesteitä ei syntyisi.

Vähenevä väestö

Väestönkehityksen haasteet ja ammattitaitoisten osaajien saanti ovat teemoja, joihin Pohjoiskalotin neuvosto keskittyy, kun asukasluku alueella pienenee. Nuoret ja etenkin naiset muuttavat pois alueilta. Työkykyisen väestön määrä vähenee ja ikääntyneemmän väestön määrä kasvaa.

Tämä haastaa ammattitaitoisten osaajien saamisen. Alueiden pitää edelleen panostaa uusien asukkaiden houkuttelemiseen ja säilyttämiseen, jotta ammattitaitoista työvoimaa saadaan tarjolle. Sitä varten pitää tutkia, mitä Pohjoiskalotin eri alueet ovat tehneet alueellisen vetovoiman lisäämiseksi ja löytyykö teeman puitteissa asioita, joissa alueet voivat tehdä yhteistyötä. Myös Arbeta tillsammans –Interreghankkeen tuloksia tulee käyttää hyödyksi jatkossa.

-Tarvitsemme lisää työvoimaa alueillemme. Pitää houkutella ihmisiä muuttamaan ja asettumaan tänne asumaan. Siksi meidän pitää keskittyä työmarkkinoihin, Riipi sanoi.

Kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen saavuttamiseksi Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on laatinut uuden toimintastrategian, joka tähtää vuosille 2021-2030. Se sisältää YK:n Agenda 2030 mukaisia kestävän kehityksen painopisteitä. Vuonna 2021 ympäristöneuvosto järjestää jätehuoltoa, kierrätystä ja kiertotaloutta käsittelevän verkostokokouksen. Pohjoiskalotin

biologisen monimuotoisuuden suojelua tehostetaan niin ikään rajat ylittävän yhteistyön kautta.

Nuorisoneuvostojen kartoitus

Kokemustenvaihtoon ja alueelliseen identiteettiin Lapin puheenjohtajuus tähtää ruohonjuuritason yhteistyötä tukemalla. Tiukemmat taloudelliset puitteet kuitenkin rajoittavat merkittävästi neuvoston mahdollisuutta rahoittaa ulkopuolisten toteuttamia hankkeita.

Pohjoiskalotin neuvosto on päättänyt asettaa etusijalle hankkeet, joissa nuoret ovat mukana rajat ylittävässä yhteistyössä. Neuvosto kartoittaa kunnallisten ja alueellisten nuorisoneuvostojen toimintaa Pohjoiskalotilla ja arvioi, mitä mahdollisuuksia nuorisoneuvostoilla on vaikuttaa paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon.

Nettisivut ajan tasalla

Lapin liitto korostaa viestinnän merkitystä Pohjoiskalotin neuvoston toiminnassa, jotta työlle saadaan lisää näkyvyyttä. Yhteistyötä jäsenalueiden omien viestintäkanavien kanssa pitää kehittää lisää.

Netti on tärkeä tiedotuskanava ja Pohjoiskalotin neuvoston pitää huolehtia, että kotisivuilla olevien tietojen päivittämiseen riittää resursseja. Netissä julkaistavat uutiset kertovat Pohjoiskalotin neuvoston tekemistä päätöksistä, Rajaneuvonnan toiminnasta sekä alueella toteutettavien hankkeiden toiminnasta ja tuloksista. Kotisivujen lisäksi facebook-sivulla kerrotaan Pohjoiskalotin alueen ja muun Pohjolan ajankohtaisista tilaisuuksista ja tapahtumista.