2020, Uutinen 03.12.2020 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin neuvoston uuden, vuosille 2021-2024 ulottuvan toimintaohjelman läpileikkaavana teemana on vihreä, kestävä kehitys Pohjoiskalotilla. Olemme muotoilleet uudelleen ja päivittäneet suuren osan aikaisemmasta toimintaohjelmasta, jotta se olisi yhdenmukainen Pohjoismaiden ministerineuvoston tuoreen aluepoliittisen ohjelman kanssa, kertoi Region Norrbottenin Kenneth Sjaunja, joka toimii neuvoston valmisteluryhmän puheenjohtajana. Hän esitteli ohjelman neuvoston syyskokouksessa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittinen yhteistyöohjelma sisältää kolme painopistealuetta: Vihreä ja osallistava maaseutukehitys; vihreät, innovatiiviset ja sopeutumiskykyiset alueet; sekä vihreät ja osallistavat kaupunkialueet ja kaupunkikehitys. Pohjoiskalotin neuvosto on päättänyt osallistua teemaryhmään, joka käsittelee vihreää ja osallistavaa maaseutualueiden kehitystä. (tästä kerroimme aikaisemmassa uutisessa)

Yhteiset haasteet

Pohjoiskalotin neuvoston toimintaohjelma nostaa esiin jäsenalueiden monet yhteiset haasteet. Niihin sisältyvät harvaan asutun seudun väestön määrän vähentyminen, kun etupäässä nuoret naiset muuttavat muualle, pitkät etäisyydet, ankara ilmasto, rajat ylittävän laajakaistaverkon huutava tarve, kehittynyt ja kestävä infrastruktuuri, epätasapainossa olevat työmarkkinat, joissa toisaalla on pulaa työvoimasta ja toisaalla vaivaa korkea työttömyys. Jokaisella alueella on pitkät etäisyydet kansallisiin valtakeskuksiin.

Aluepolitiikka

Haasteiden pohjalta Pohjoiskalotin neuvosto tulee panostamaan kuuteen painopistealueeseen toiminnassaan. Niistä ensimmäinen on aluepolitiikka, jossa Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii olemaan toimijoiden yhteinen ääni asioissa, jotka ovat alueen kehitykselle tärkeitä. Neuvosto edistää ja pyrkii lisäämään jäsenalueiden ja rajakuntien välistä yhteistyötä.

-Pohjoiskalotin neuvosto järjestää alueiden parlamentaarikoille yhteisiä tapaamisia, joissa voidaan keskustella sellaisista alueelle tärkeistä asioista, jotka pitää saada kansalliseen käsittelyyn kaikissa jäsenmaissa, esimerkiksi infrastruktuurin parantamiseksi tai rajaesteiden poistamiseksi, Kenneth Sjaunja kertoi.

Pohjoiskalotin neuvosto aikoo selvittää myös, voidaanko koko Pohjoiskalotille laatia yhteinen mineraalistrategia (lisää toisessa uutisessa).

Korona-pandemia

Neuvosto tutkii, miten alueet pyrkivät kehittämään omaa sopeutumiskykyään, mikä on tullut ajankohtaiseksi korona-pandemian aikana.

-Pandemian vuoksi luottamus naapureihin, naapurimaihin ja kansalliseen politiikkaan on rapautunut. Koronan takia olemme alkaneet pohtia, kuinka järkevää, tarkoituksenmukaista tai turvallista on rakentaa palvelutarjontaa rajat ylittävästi, Sjaunja sanoi.

Rajojen mahdollisuudet

Entistä yhtenäisemmät rajat ylittävät työmarkkinat ja työvoiman lisääntyvä liikkuminen rajojen yli ovat tärkeitä tavoitteita tämän otsikon alla. Pohjoiskalotin neuvosto vastaa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnasta. Siitä pyritään kehittämään kansallisesti ja alueellisesti tunnustettu asiantuntija asioissa, jotka liittyvät rajan yli toimintaan. Rajaneuvonnasta tulee osaamis- ja resurssikeskus Ruotsin, Norjan ja Suomen rajat ylittävää liikkuvuutta koskevissa kysymyksissä.

Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii myös hankkimaan Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalle pysyvämmän rahoituspohjan niin, että toimintaa voidaan kehittää pitkäkestoisesti ja varmistaa hankitun osaamisen säilyminen organisaatiossa.

-Pohjoiskalotin neuvoston jäsenten odotetaan entistä aktiivisemmin lobbaavan ja vaikuttavan päätöksentekijöihin, jotta rahoitusta saadaan lisättyä jokaisesta maasta, Sjaunja totesi.

Väestönkehitys ja ammattiosaamisen varmistaminen

Pohjoiskalotin neuvosto tekee entistä enemmän yhteistyötä muiden aluetoimijoiden kanssa uusien julkisten palveluiden kehittämiseksi harvaan asutuille alueille, esimerkiksi yhteisten panostusten, digitaalisten palveluiden tai sosiaalisten innovaatioiden avulla. Tällä saralla on monia tärkeitä haasteita ratkaistavina.

Osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi alueen koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä pyritään lisäämään. On tärkeää varmistaa, että tarjottu koulutus vastaa alueiden työvoiman tarvetta pitkällä tähtäimellä.

Pohjoiskalotin neuvosto on kumppanina Arbeta tillsammans –hankkeessa, joka vuosien 2020-2022 aikana osaltaan rakentaa yhteisiä työmarkkinoita ja lisää työvoiman liikkuvuutta Pohjoiskalotin alueella.

Lisäksi neuvosto kehittää alueelle muuttoa ja alueen houkuttelevuutta lisääviä, rajat ylittäviä yhteistyöalustoja.    

Kestävä kehitys

Kaikki Pohjoiskalotin neuvoston toiminnot tähtäävät kestävään kehitykseen. Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on jäsenmaakuntien ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaisten yhteistyöelin. Sillä on oma toimintaohjelma, jonka pohjana ovat YK:n Agenda 2030 mukaiset tavoitteet.

-Ympäristöneuvoston vuosittaiset hankkeet helpottavat ja tukevat maiden välisten ympäristö- ja suojelutoimenpiteiden yhteensovittamista. Ne toteuttavat osaltaan siirtymistä vihreämpään talouteen ja vähähiilisyyteen Pohjoiskalotilla. Yhteistyöllä pyritään myös parantamaan alueen valmiutta vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, Sjaunja kertoi.

Ympäristöneuvosto suunnittelee toimenpiteitä, joilla levitetään tietoa, vaihdetaan kokemuksia ja lisätään osaamista ilmastonmuutokseen, ympäristö- ja jätehuollon kysymyksiin liittyvissä asioissa, jotka ovat jäsenalueille ja rajat ylittävälle yhteistyölle tärkeitä.

Kokemusten vaihto ja alueen identiteetti

Alueen sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi Pohjoiskalotin neuvosto kannustaa kansalaisten välisen yhteistyön kehittämiseen ja edistää rajat ylittäviä hankkeita, joiden kautta eri maakuntien kansalaiset pääsevät tapaamaan toisiaan. Neuvosto tukee erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja hankkeita, joihin sisältyy rajat ylittävää yhteistoimintaa.

Pohjoiskalotin neuvosto selvittää, miten kuntien ja maakuntien nuorisoneuvostot toimivat Pohjoiskalotin eri maissa ja mikä rooli nuorisoneuvostoilla on paikallisdemokratiassa.

-Nuorissa on Pohjoiskalotin tulevaisuus. Meidän pitää pystyä tarjoamaan nuorille vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotta he uskovat tulevaisuuteen täällä ja haluavat osallistua Pohjoiskalotin yhteiseen kehittämiseen. Kunnat ja maakunnat ovat perustaneet nuorisoneuvostoja, joilla nuorten ääni pyritään saamaan kuuluviin. On tärkeää, että nuorisoneuvostoilla on valtaa päättää nuoria koskevista asioista ja vaikuttaa myös yleiseen päätöksentekoon. Nuorisoneuvostojen toiminnan pitää tuntua merkittävältä, Sjaunja sanoi.

Viestintä ja tiedotus

Pohjoiskalotin toimintaa pitää tehdä näkyväksi ja tietoa siitä levittää koko Pohjoiskalotille. Neuvoston kotisivu on tärkeä tiedotuskanava, josta löytyy perustiedot toiminnasta sekä uutisia neuvoston tekemistä päätöksistä, Rajaneuvonnan toiminnasta ja Pohjoiskalotin hankkeista. Viestintään käytettäviä sosiaalisia kanavia pitää arvioida ja päivittää säännöllisesti, etenkin nuorempia kohderyhmiä ajatellen.