Uutinen 08.12.2022 Kent Lidman
Akkujen tuotanto, vihreät lennot, nuorison osallistamisstrategia ja Pohjoiskalotin mineraaliyhteistyö. Nämä olivat asioita, joita Nordlannin maakunnanneuvos ja Pohjoiskalotin neuvoston tuleva puheenjohtaja Linda Haukland nosti esiin, kun neuvosto tarkasteli jäsenalueiden ajankohtaisia asioita Bodössä pidetyssä syyskokouksessaan.

Nordlannissa on suunnitteilla neljä suurta vihreän teollisuuden investointia. Ne ovat Mo i Ranan akkutehdas, Mosjöenin vihreän energian tuotantolaitos ja Narvikin uudet vihreät teollisuuslaitokset.

-Toivon mukaan näistä investoinneista syntyy useita tuhansia uusia työpaikkoja Nordlannin alueelle. Ne ovat maakunnalle kestävän kehityksen mahdollisuuksia tilanteessa, jossa alueen väestö ikääntyy, Haukland totesi.

Yhteistyön vahvistaminen

Hän totesi samankaltaisen kehityksen olevan menossa myös Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa.

-Meidän pitää vahvistaa pohjoisten alueittemme välistä yhteistyötä, jotta uudet toimialat saavat kunnon toimintaedellytykset, Haukland sanoi.

Sähköinen lentoliikenne

Hän sanoi myös itä-länsisuuntaisen infrastruktuurin olevan haaste kaikille maakunnille ja nosti esiin kaksi kuljetusten kannalta tärkeää hanketta.

-Toinen hanke käsittelee pohjoisen akkuvyöhykkeen logistiikkaa, joka keskittyy maantie- ja rautatiekuljetusten puutteisiin. Toinen on kaksivuotinen FAIR-hanke, joka kehittää kaupallista sähkölentoliikennettä Merenkurkun ja Nordlannin alueiden välille, Haukland selitti.

Kunnioittava tasapaino

Hän otti esiin myös kasvavan tarpeen hyödyntää mineraaleja, jonka vihreä siirtymä aiheuttaa. Nordlannin maakunta tekee yhteistyötä Norjan hallituksen kanssa, jotta kaivosyhtiöiden olisi helpompi käynnistää toimintaa Pohjois-Norjassa.

-Turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset ovat alkaneet muuttaa asenteita mineraalien hyödyntämistä kohtaan. Samaan aikaan yrityksiltä edellytetään, että luonnonvarojen käytössä varmistetaan kunnioittava ja kestävä tasapaino sekä huomioidaan saamelaisväestön näkökannat, Haukland totesi.

Nordlannin maakunnan työttömyysaste on erittäin matala.

-Korkeasti koulutettujen osuus on alhainen maakunnan väestössä ja investointeihin on vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Meillä kaikilla on tämä sama haaste täällä pohjoisessa, Haukland sanoi.

Vihreät sähkölennot 2040

Alueella on menossa useita vihreän sähkölentoliikenteen suunnitelmia.

-Valtiollisen Avinor lentoyhtiön visiona on kaikkien kotimaan lentojen sähköistäminen Norjassa vuoteen 2040 mennessä. Pohjois-Norjalla on johtava rooli vihreiden sähkölentojen kehittämisessä, Haukland kertoi.

Pohjoiseen suunnitellut hankkeet osoittavat, että Lofootit ja Pohjois-Norja pyrkivät ilmastoneutraalien lentojen pilottialueiksi, Pohjois-Norjasta kehittyy ilmastoneutraalien lentopolttoaineiden tuotantoalue ja ilmastoneutraalien lentokenttäinfrastruktuurien kehittämisalue.

Nuorison vaikutus

Linda Haukland kertoi, että Nordlannin maakunta on laatinut strategian, jolla lisätään nuorten osallistumista yhteiskunnan kehittämiseen.

-Se on yhteistyöhaaste, johon pitää löytää uusia ratkaisuja. Päätavoitteena on saada nuorten kokemuksista suoraan tärkeitä kehittämisen suuntaviivoja, hän sanoi.

Haukland pitää Pohjoiskalotin yhteistä mineraalisektorin suunnitelmaa tärkeänä ja hän on tehnyt Pohjoiskalotin neuvostolle aloitteen sellaisen laatimisesta (tästä lisää toisessa artikkelissa).

Norrbotteniin suurinvestointeja

Myös Pohjois-Ruotsissa ja Norrbottenissa on suunnitteilla suuria vihreitä investointeja.

-Tulevien 20 vuoden aikana investointien suuruudeksi arvioidaan 70-100 miljardia euroa. Suurin osa koskee vihreän terästeollisuuden, kaivostoiminnan ja energiantuotannon kehittämistä, kertoi Norrbottenin lääninhallituksen Susanne Friberg.

Isoja haasteita

Investointien toteutuminen tuo mukanaan suuria haasteita.

-Haasteena on riittävä osaavan työvoiman saanti uusia teollisuuslaitoksia varten. Tästä syystä alueesta pitää tehdä houkuttelevampi ei vain täällä jo asuville vaan myös uusille, alueelle muuttaville ihmisille, Friberg sanoi.

Region Norrbottenin edustaja Anders Josefsson kertoi alueelle tarvittavan 100 000 uutta työntekijää. Samaan aikaan Norrbottenissa ongelmana on se, että monet nykyisin julkisella sektorilla työskentelevät alkavat hakeutua yksityisten yritysten palvelukseen. Hän korosti myös Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön tärkeyttä, jotta voidaan vastata vihreän siirtymän aiheuttamaan raaka-aineiden kasvavaan kysyntään.

Ruotsin hallitus on asettanut erityisen yhteyshenkilön pohjoisen investointeja varten. Hänen tehtävänsä on tutkia muun muassa miten rakennetaan viihtyisiä yhteisöjä, joissa ihmiset haluavat elää ja asua.

-Yhteyshenkilö on Peter Larsson ja hän tulee lähiaikoina julkistamaan raporttinsa, Friberg kertoi.

Asuntoja

Tätä varten tarvitaan esimerkiksi lisää asuntojen tarjontaa.

-Liki kaikissa Norrbottenin kunnissa on pulaa asunnoista. Meidän pitää rakentaa uutta, mutta myös tehostaa olemassa olevien asuntojen käyttöä. Lisäksi pitää kehittää infrastruktuuria, hyviä kouluja, terveydenhoitoa, kulttuuria ja paljon muuta, Friberg totesi.

Anders Josefsson kertoi, että Ruotsin uusi hallitus on jo päättänyt panostaa olemassa olevien teiden ja kuljetusinfrastruktuurin parantamiseen sen sijaan, että rakennettaisi uusia yhteyksiä. Josefssonin mielestä vihreän siirtymän pitää olla kaikille oikeudenmukainen.

Toinen vihreään siirtymään sisältyvä kysymys liittyy maankäyttöön.

-Alueemme voi vaikuttaa harvaan asutulta, mutta lähes kaikki investoinnit vaikuttavat jonkun etuihin. Meidän pitää esimerkiksi ottaa huomioon alkuperäisväestö ja saamelaisten edut, Friberg sanoi.

Lisäksi haasteena ovat laajemman rakentamisen ympäristövaikutukset.

-Oma mielipiteeni on, että meidän pitää jatkaa luottamuksen rakentamista toimijoiden ja viranomaisten välillä.

Yhteistyötä  

Hän kertoi lisäksi, että maailmantilanteen muutos on johtanut puolustusvoimien organisaation uudistamiseen ja Norrbotten vastaa nyt siviilipuolustuksen yhteistyöstä Pohjois-Ruotsin alueella.

-Oma johtopäätökseni on, että meillä on paljon suuria mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Meillä täällä Pohjois-Euroopassa on niin paljon yhteistä, että meidän pitää myös jatkossa tehdä töitä yhdessä, Friberg totesi.

Nuorisoparlamentti

Troms-Finnmarkin maakunnassa on vastikään kokoontunut Tromssassa nuorisoparlamentti.

-Järjestimme nuorisoparlamentin, johon osallistui 60 edustajaa Tromssan ja Finnmarkin alueen nuorisoneuvostoista. Nuoret saivat kolmen päivän ajan oppia, miten päätöksiä tehdään ja miten kokouksissa käyttäydytään, miten väitellään, äänestetään ja paljon muuta, kertoi Troms-Finnmarkin maakuntahallinnon edustaja Tarjei Bech Jensen.

Tukea pohjoiselle

Norjan hallitus on nyt päättänyt lisätoimenpiteistä, joilla Pohjois-Norjassa asumista tehdään houkuttelevammaksi.

-Vuoden 2023 budjetissa hallitus päätti erityisistä korvauksista, joita maksetaan Tromsin ja Finnmarkin asukkaille, eli niin sanotuista erityisalueen tuista. Niihin kuuluu alueen asukkaiden alhaisempi verotus ja lisätuki pohjoisessa asuville opiskelijoille, joiden opintolainasta valtio vähentää vuosittain 20 % tai enintään 30 000 kruunua. Hallitus lupaa myös pohjoisessa perheille ilmaisen lastenhoidon kaikille alle 5-vuotiaille, Bech Jensen kertoi.

Vahvistaa EU-yhteistyötä

Pohjois-Norja vahvistaa Brysselissä toimivien EU-toimistojen yhteistyötä.

-Tiiviimpi yhteistyö ja keskustelu Brysselin EU-toimistojen kanssa on entistä tärkeämpää. Pohjoisessa järjestetään eurooppalaiset päivät Bodössä, Tromssassa ja Vesisaaressa vielä joulukuun aikana, Bech Jensen sanoi.

Troms-Finnmarkin maakunta on myös poliittisesti sopinut tietyille sektoreille kohdistuvista panostuksista.

-Keskitymme kolmeen asiaan; väestönmuutoksen haasteisiin, vihreään siirtymään ja osaamisen kehittämiseen, Bech Jensen luetteli.  

Uusi OECD-selvitys

Pohjoisen elämästä on valmisteilla uusi OECD-selvitys. Se on jatkoa vuonna 2017 valmistuneelle raportille.

-Katsomme, mitä on tapahtunut edellisessä raportissa käsitellyille, muun muassa osaamista, tutkimusta ja innovaatioita koskeville asioille. Näiden lisäksi tarkastelemme, miten vihreä siirtymä vaikuttaa alueen väestönkehitykseen, Bech Jensen kertoi.

Uusi selvitys kestää kaksi vuotta ja sen tulokset esitellään vuonna 2024.

Uusi terveydenhoidon organisaatio

Suomessa valmistellaan sosiaali- ja terveydenhoidon organisaatiomuutoksen toimeenpanoa vuoden 2023 alusta ja työnvälityksen uudistusta vuoden 2024 alusta.

-Vielä ei ole aivan selvää, miten ne tulevat vaikuttamaan kuntiin ja yksityiselle palvelusektorille, kertoi Lapin liiton Päivi Ekdahl.  

Kaivos- ja mineraalitoiminnassa on myös valmisteilla monia hankkeita.

-Mineraalikysymykset ovat Lapissa tärkeitä ja useita uusia kaivoksia on suunnitteilla alueelle. Sen lisäksi meillä on useita tuulivoiman tuotantosuunnitelmia. Ne ovat organisaatiossamme maankäytön suunnittelulle erittäin haasteellisia, Ekdahl totesi.

Matkailu ja Nato

Koronapandemian vaikutukset tuntuivat kipeästi Lapissa, mutta nyt panostetaan jälleen vahvasti matkailun kehittämiseen. Alueen houkuttelevuus ja brändityö kuuluvat maakuntaliiton tulevien vuosien painopisteisiin.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät Lapissakin.

-Niin kuin kaikki tietävät, meillä on pitkä maaraja Venäjän kanssa. Nato-yhteistyö on meille sotilaallisesti tärkeää, mutta myös alueen huoltovarmuuden vahvistamisen näkökulmasta, Ekdahl sanoi.

Venäjä on suljettu ulos Barentsin yhteistyöstä. Se on vaikuttanut Kolarcticin kaltaisiin EU-ohjelmiin.

-Tulemme siirtämään Barentsin yhteistyön varoja rakennerahasto-ohjelmiin ja Interreg Auroraan. Lisäksi on ehdotettu, että Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat otettaisiin jollakin tavoin mukaan Interreg Aurora ohjelman piiriin, Ekdahl kertoi.

Alueen negatiivisen väestönkehityksen vuoksi Lapin kansanedustajien määrä vähenee Suomen eduskunnassa.

-Ennen meiltä Lapista oli seitsemän kansanedustajaa, mutta nyt lukumäärä vähenee kuuteen, Päivi Ekdahl sanoi.

Kent Lidman