Uutinen 10.06.2022 Paula Mikkola
-Pohjoiskalotilla hyvän arjen pitää olla rajatonta. Siellä hyvinvointi, kaupankäynti, koulutus, työmarkkinat ja osaavan työvoiman tarjonta ovat yhtenäisiä. Bodenin Pohjoiskalottikonferenssin lopputuloksena syntyi Pohjoiskalotin agenda, johon tämä tavoite oli kirjattu teeman ”liikkuvuus, kuljetukset ja rajaesteet” alle.

Konferenssin satakunta osallistujaa jakautuivat neljään teemaryhmään keskustelemaan Pohjoiskalotille tärkeistä asioista. Keskusteluiden pohjalta syntyi Pohjoiskalotin agenda, joka esiteltiin osallistujille konferenssin päätteeksi.

Pohjoiskalotin neuvostoa pitää vahvistaa

Liikkuvuutta, kuljetuksia ja rajaesteitä käsitellyt teemaryhmä suositteli yllä olevan tavoitteen saavuttamiseksi seuraavia toimenpiteitä: Norden-yhdistykset järjestävät säännöllisesti Pohjoiskalotilla digitaalisia tapaamisia ennalta määritellyistä teemoista. Toiminta pitää sovittaa yhteen muiden aluetoimijoiden kanssa. Kaikkien tasojen poliitikkoja pitää kutsua keskustelemaan yhdessä yhdestä tai kahdesta teemasta, joihin keskitytään.

Kehittämisen kohteista pitää keskittyä tehostamaan kuljetuksia niin, että matkustusajat lyhenevät, mahdollistaa työssäkäyntimatkustaminen muilta paikkakunnilta ja näin varmistaa alueen ammattitaitoisen työvoiman saanti ja asuntotarpeen tyydyttäminen. Pohjoiskalotin neuvoston aluepoliittista voimaa pitää vahvistaa. Sairaiden ja vanhusten hoitoa, hammashoitoa ja lääkemääräysten antamista pitää yhtenäistää.

Rauha ja turvallisuus

Rauhaa ja turvallisuutta käsitelleen teemaryhmän tavoite muotoutui seuraavaksi: Pohjoiskalotti on rauhanomainen alue, jonka kansalais- ja sotilaallinen toiminta hyödyttää ympäröivän maailman asukkaita. Ryhmän mielestä Norden-yhdistysten tulee perustaa alueelle työryhmä, joka analysoi, mitä nykyisin tehdään, perustaa yhteinen sihteeristö ja tehdä muiden kanssa yhteistyötä ulospäin. Nyt voidaan luoda kontakteja, kehittää johtoa ja ohjaamista, määritellä vastuukysymyksiä, rakentaa taloutta ja resursseja sekä tehdä mediaseurantaa.

Osallistavat yhteisöt

Ihmiset, luonto ja muutos teemassa tavoitteeksi määriteltiin luoda osallistavia yhteisöjä, jotka kehittämisessä huomioivat kansalaisten erilaiset näkökulmat, rakentavat rajat ylittävää yhteisöllisyyttä sekä kunnioittavat luontoa ja ihmistä.

Tämän saavuttamiseksi Norden-yhdistysten tulee löytää työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan toimia yhdessä kuntien, viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa. Pohjoiskalotille ja Pohjolaan pitää luoda jatkuvan keskustelun foorumi, jossa voidaan jakaa kokemuksia ja oppimista. Pitää tavoitella yhteiseen mielipiteen luomista alueellisesti, kansallisesti ja Pohjoismaiden tasolla.

Kehitettäviä asioita ovat oman kuvan ja asenteen syvempi ymmärtäminen, Pohjoiskalotin ja Pohjolan yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, jolla estetään individualismin ja protektionismin leviämistä. Lisäksi pitää vastustaa niitä epädemokraattisia voimia, jotka nyt ovat yleistymässä.

Rajat ylittävä alue

Kulttuuria ja kieliyhteisyyttä käsitellyt ryhmä määritteli tavoitteeksi luoda rajat ylittävä alue, jossa kieli ja kulttuuri ovat yhteiskuntakehitystä koskevan keskustelun peruskiviä, ihmisten keskinäisen ymmärtämisen ajureita ja ulkopuolisia alueita houkuttelevia tekijöitä. Norden-yhdistysten tehtävänä on asennekasvatus, esimerkiksi järjestämällä kouluvierailuja tai kuukausittaisia elokuva-, laulu-, peli- tai muita tapahtumia, tarjoamalla opintopiirejä ja –matkoja, järjestämällä rajat ylittäviä kontaktitapaamisia, kannustamalla kielivaihtoon, vaikuttamalla vastuuministereihin, perustamalla nuoriso-osastoja ja etsimällä kiinnostavia yhteistyökumppaneita.

Toiminnan haasteina ovat niukat taloudelliset resurssit vaihtojen järjestämiseen, vähäinen tieto toisten maiden laeista ja yhteiskunnasta, heikko kielitaito sekä valtioiden viranomaisten toisistaan poikkeavat päätökset. Päättäjien tulee joka tasolla osallistua, kuunnella ja olla avoimia. Heidän pitää asettaa kokouksiin osallistuminen etusijalle ja laatia toimenpidesuunnitelmia, joiden tavoitteet ovat mitattavissa. 

Kulttuuripanostus

Tämän teeman toinen tavoite oli, että Pohjoiskalotti on alue, jossa kulttuuri on olennainen tekijä yhteiskunnan kehitystä koskevissa keskusteluissa. Se tarjoaa saavutettavissa olevan, tasa-arvoisen kohtaamispaikan kaikille. Norden-yhdistysten tulee välittää enemmän Pohjoiskalottitietoa lehdissä, televisiossa ja muissa viestimissä, järjestää kouluvierailuja ja kulttuurivaihtoa rajojen yli. Jokaisella koululla pitäisi olla pohjoismainen ystävyyskoulu. Useampia digitaalisia tiedonvälityskanavia pitää kehittää yhdessä eri maiden päätöksentekijöiden kanssa. Päättäjien tulee vaatia, että julkisessa tiedonvälityksessä kerrotaan enemmän Pohjoiskalotin asioista. Heidän pitää välittää yhteneväistä viestiä ja laatia yhteisiä rajat ylittäviä strategioita. Pohjoiskalotin yhteistyölle pitää ohjata enemmän varoja. Lisäksi pitää huolehtia, että humanistiset tieteet ja niiden ilmentymät toteutuvat aikaisemmin yhteiskunnan muutoksissa.

Kehittämistarpeina nähtiin toistensa parempi tunteminen niin, että vältetään ennakkoluulot. Lisäksi pitää kasvattaa Pohjoiskalotti-tietoutta ja kohentaa pohjoismaisten kielten osaamista.

Kent Lidman