2021, Uutinen 08.05.2021 Paula Mikkola
-Olemme saaneet toteutettua monia niitä asioita, joita Norrbotten asetti tavoitteiksi, kun Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajuus siirtyi meille, mutta joitakin asioita jäi vielä toteutumatta, sanoi Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmän puheenjohtaja Kenneth Sjaunja Region Norrbottenista. Hän kävi läpi asioita, joita Norrbottenin kaksivuotisella puheenjohtajuuskaudella 2019-2020 on tehty.

Alueneuvos Linda Frohm on toiminut neuvoston puheenjohtajana ja pitää tehtävää tärkeänä.

-Pohjoiskalotin asiat ovat lähellä sydäntäni. Yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Jatkan mielelläni työskentelyä Pohjoiskalotin neuvoston jäsenenä, Frohm kertoi.

Haastava kausi

Hän pitää puheenjohtajuuskauttaan erityisen haastavana korona-pandemian takia.

-Kuten sanoin, emme ole pystyneet pitämään ainoatakaan fyysistä neuvoston kokousta. Digitaaliset kokoukset kyllä toimivat, mutta ne eivät kuitenkaan vastaa kasvokkain kohtaamisia. Esimerkiksi tämä kokous oli suunniteltu pidettävän Kiirunassa, jossa neuvoston jäsenille olisi kerrottu, mitä kaupungin siirtäminen tarkoittaa, Frohm sanoi.

Rajaton alue

Frohmin mielestä on tärkeää, että Pohjoiskalotti toimii yhtenä, yhtenäisenä alueena.

-Meillä on monia yhteisiä haasteita. Terveyden- ja sairaanhoidon pitää toimia yli rajojen. Ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa kaikilla Pohjoiskalotin alueilla. Ne ovat esimerkkejä rajat ylittävistä yhteisistä kysymyksistä, Frohm totesi.

Hän pitää tärkeänä myös pitkäkestoisen rahoituksen saamista Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnalle.

-Taloudelliset edellytykset pitää saada varmistettua niin, että Rajaneuvonta voi turvallisesti jatkaa tärkeää työtään rajaesteiden poistamiseksi, Frohm sanoi.

Maaseutukehitys

Kenneth Sjaunja kävi läpi asioita, joita Norrbottenin puheenjohtajuuskauden aikana on toteutettu. Aluepolitiikan puitteissa Pohjoiskalotin neuvosto on osallistunut Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävän maaseutukehityksen teemaryhmän toimintaan.

-Olemme selventäneet Pohjoiskalotin neuvoston roolia alueellisena yhteistyökumppanina ministerineuvostolle ja Nordregion tutkimuslaitokselle. Olemme tuoneet esille yhteistyön mahdollisuuksia, erityisesti kansalaisten välisen yhteistyön merkitystä, josta hyötyvät kaikki osapuolet, Sjaunja kertoi.

Pohjoiskalotin neuvoston tavoite lisätä yhteistyötä Arctic five –yliopistoverkoston kanssa ei puheenjohtajuuskauden aikana toteutunut.

Rajaesteet

Rajan mahdollisuudet oli Pohjoiskalotin neuvoston painopiste, jonka puitteissa on tehty pandemian aikana etsivää työtä ja kartutettu tietoa siitä, miten tärkeää rajaesteiden poistaminen on Pohjoiskalotilla. Pohjoiskalotin neuvosto on pyrkinyt vaikuttamaan kansallisiin lainsäätäjiin, jotta he työskentelisivät rajaesteiden poistamiseksi.

-Pandemian aikana rajaesteiden poistamisen merkitys on entisestään korostunut. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan työ on tässä ollut erittäin tärkeää. Emme ole vielä onnistuneet varmistamaan toiminnalle pitkän tähtäimen rahoitusta, joten sitä työtä meidän pitää jatkaa, Sjaunja sanoi.

Rajattomat työmarkkinat

Väestönkehitys ja osaavan työvoiman saanti ovat teemoja, joiden puitteissa Pohjoiskalotin neuvosto on kehittänyt uusia keinoja julkisten palveluiden tuottamiseen harvaan asutuilla alueilla. Näihin voivat kuulua rajat ylittävä yhteistoiminta, sähköisten e-palveluiden käyttöönotto, sosiaaliset innovaatiot ja kansalaistoiminnan aloitteet.

-Puheenjohtajuuskauden aikana olemme käynnistäneet Arbeta tillsammans Interreg-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää rajat ylittäviä yhteisiä työmarkkinoita sekä vähentää niitä henkisiä rajaesteitä, joita Pohjoiskalotilla on. Tarkoituksena on lisätä työmarkkinoilla toimivien tietoisuutta niistä työvoiman liikkuvuuden mahdollisuuksista, joita Pohjoiskalotilla on, Sjaunja kertoi.

Ympäristöyhteistyö

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on hahmotellut uutta ympäristö- ja luonnonsuojeluyhteistyön strategiaa Pohjoiskalotin alueelle. Sen lisäksi ympäristöneuvosto on suunnitellut yhteisiä seminaareja ajankohtaisista teemoista, esimerkiksi kiertotaloudesta ja jätehuollosta sekä vieraslajien torjunnasta Pohjoiskalotilla.

Nuoret ja tasavertaisuus

Kokemusten vaihto ja alueellinen identiteetti ovat Pohjoiskalotin neuvoston painopisteitä, joiden puitteissa on tuettu pienehköjä hankkeita, joita nuoret ovat itse toteuttaneet tai joissa lapset ja nuoret ovat olleet kohderyhmänä. Neuvosto on antanut tukea myös tasavertaisuuden edistämiseen ja alueen erityisen identiteetin vahvistamiseen tähtääville hankkeille.

-Myönsimme tukea muun muassa Föreningen Nordenin vuoden 2020 Pohjoiskalottikonferenssia varten, mutta pandemian vuoksi tapahtuma peruttiin viime vuodelta ja näyttää siltä, ettei sitä pystytä toteuttamaan vielä tänäkään vuonna, Sjaunja kertoi.