Uutinen 01.05.2022 Paula Mikkola
-Yksi vuoden 2022 isoista tavoitteista on koota alueiden poliitikot ja kansanedustajat yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan rajat ylittävästä yhteistyöstä, kertoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola esitellessään vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa.

Tapaamista suunniteltiin jo vuodelle 2021, mutta koronapandemia esti sen toteuttamisen.

Lappi jatkaa Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajana vuoden 2022 ajan ja Lapin painopisteistä kerroimme jo edellisessä artikkelissa. Ensi vuonna puheenjohtajuus siirtyy vuorostaan Nordlannin maakunnalle.

Alueiden ääni

Poliitikkojen tapaaminen sisältyy neuvoston aluepoliittiseen toimintaan. Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii olemaan alueiden yhteinen ääni asioissa, jotka ovat Pohjoiskalotin aluekehitykselle tärkeitä.

Pohjoiskalotin neuvosto jatkaa työtä alueen yhteisten mineraali- ja kaivannaistoiminnan kysymysten parissa sekä valmistaa kartoituksen Pohjoiskalotin energiasiirtymän hankkeista ja aloitteista.

Vuonna 2022 Pohjoiskalotin neuvosto jatkaa edelleen jäsenenä Pohjoismaiden ministerineuvoston vihreän ja osallistavan aluekehityksen teemaryhmässä.

Rajaneuvonnan kehittäminen

Rajan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Pohjoiskalotin neuvosto jatkaa Rajaneuvonnan kehittämistä Pohjoismaiden yhteiseksi osaamis- ja resurssikeskukseksi. Neuvosto päätti kevätkokouksessaan muuttaa nimen Norja-Suomi-Ruotsi Rajaneuvonnaksi.

Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii varmistamaan myös pidempikestoisen rahoituksen Rajaneuvonnalle niin, että toiminta saadaan tukevammalle pohjalle. Sitä varten Pohjoiskalotin neuvosto toteuttaa esiselvityksen. Neuvosto panostaa poliittiseen edunvalvontaan, jolla varmistetaan, että Rajaneuvonta pystyy toteuttamaan vuosisuunnitelmaan kirjatut toiminnat ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa myös pidemmällä tähtäimellä.

Lisäksi Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii strategisesti vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöön ja rajaesteiden poistamiseen.

 

Suuria investointeja

Kun tarkastellaan väestönkehityksen haasteita ja osaavan työvoiman saantia, Pohjoiskalotin neuvosto nostaa esiin Barentsin alueelle suunniteltujen, yli 170 miljardin euron investointien vaikutukset. Ne tulevat entisestään lisäämään ammattitaitoisen työvoiman kysyntää, mikä osaltaan vaatii muun muassa merkittäviä panostuksia koulutukseen.

Väestön määrä kasvaa useimmin suurimmissa kaupungeissa ja taajamissa. Pohjoiskalotin neuvoston mielestä on tärkeää houkutella nuoret takaisin alueelle ja saada heidät asettumaan Pohjoiskalotille. Neuvosto on päättänyt kartoittaa, mitä maakunnissa on tehty alueellisen houkuttelevuuden ja vetovoiman edistämiseksi.

Rajattomien työmarkkinoiden luominen Pohjoiskalotille edellyttää neuvoston mielestä sitä, että tehdään töitä liikkuvuuden lisäämiseksi ja yhä enenevässä määrin yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kesken. Neuvosto selvittää, mitä edellytyksiä on lisätä edelleen yhteistyötä syksyllä päättyvän Arbeta Tillsammans –hankkeen kumppaneiden kesken

Kestävä kehitys

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto toteuttaa uutta, vuosille 2021-2030 laadittua kestävän kehityksen strategiaansa, joka perustuu YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Sen puitteissa rakennetaan ja edistetään ympäristöalan kumppanuuksia ja verkostoja, esimerkiksi jätehuollon, EU:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon, biologisen monimuotoisuuden turvaamisen, luonnonsuojelun ja ympäristöhallinnon sektoreilla. Vuonna 2022 järjestetään jätehuollon kysymyksistä verkostokokous. Lisäksi kokoonnutaan keskustelemaan, miten vieraslajien leviämistä voidaan estää Pohjoiskalotin alueella.

Nuorisoneuvostojen toiminta

Pohjoiskalotin neuvosto korostaa kansalaisten välisen yhteistyön, pohjoismaisen kokemusten vaihdon ja alueellisen identiteetin merkitystä. Niillä on Pohjoiskalotilla pitkät perinteet ja neuvosto on ollut pitkään niitä tukemassa.

Toinen kysymys on, miten saada nuoret pysymään täällä tai muuttamaan Pohjoiskalotille. Siihen tarvitaan rakenteita, joiden kautta nuorten ääni saadaan kuuluville ja joilla rajat ylittävää kokemusten ja osaamisten vaihtoa edistetään. Pohjoiskalotin neuvosto selvittää, miten kuntien ja alueiden nuorisoneuvostot toimivat ja työskentelevät ja minkälaisia mahdollisuuksia niillä on vaikuttaa alueiden ja paikalliseen päätöksentekoon.

Lisää resursseja kotisivujen ylläpitoon

Pohjoiskalotin neuvoston toiminnasta ja työn tuloksista kerrotaan kotisivujen kautta. Neuvoston pitää varmistaa sivujen ylläpitoon ja päivittämiseen tarvittavat resurssit. Pohjoiskalotin neuvoston ja Rajaneuvonnan toiminnasta julkaistaan uutisia, jotka välitetään myös Facebookin kautta. Neuvosto välittää tietoa myös muusta pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen saavutuksista digitaalisten kanavien kautta sekä muiden toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Kent Lidman