2020, Uutinen 03.06.2020 Paula Mikkola
-Aiomme kutsua kaikki Pohjoiskalotin rajayhteistyöorganisaatiot kokoukseen, jossa keskustelemme, miten alueet yhdessä voivat parantaa valmiuttaan kohdata sellaisia haasteita, joita Covid-19 epidemia on rajat ylittävälle yhteistyölle aiheuttanut. Tämän kertoi Region Norrbottenin Kenneth Sjaunja, Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmän puheenjohtaja, esitellessään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa neuvoston kokouksessa.

Koronavirusepidemia on tuntunut Pohjoiskalotin kaikilla rajoilla.

-Rajoista on tullut kansallisia ja sillä on ollut vaikutuksia kaikilla raja-alueilla, Sjaunja totesi.

Lisää rajaesteitä

-On hankalaa, kun valtiot eivät ole ottaneet käyttöön yhteisiä ja samanlaisia rajoituksia. Siitä on aiheutunut monia rajaesteitä. Meidän pitää ottaa tästä ja kriisitilanteiden toiminnasta opiksi, sanoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola.

Pohjoiskalotin neuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020 pohjautuu Region Norrbottenin puheenjohtajuuskauden ohjelmaan, joka hyväksyttiin viime vuonna.

Poliittisesti merkittävä

Pohjoiskalotin neuvosto keskusteli silloin, miten toiminnan poliittista painoarvoa voidaan lisätä, esimerkiksi panostamalla valittuihin ydinteemoihin, jotka ovat strategisesti tärkeitä koko tälle maantieteelliselle alueelle sekä pohjoismaiselle yhteistyölle. Neuvosto piti myös tärkeänä, että Pohjoiskalotin neuvoston rooli selkiytetään suhteessa muihin tällä alueella toimiviin ja samoja asioita ajaviin organisaatioihin.

Toiminnan painopisteet

Pohjoiskalotin neuvoston toiminta kohdistuu vuonna 2020 niihin painopisteisiin, jotka sisältyvät vuosille 2017-2020 laadittuun toimintaohjelmaan. Tänä vuonna neuvosto käynnistää uuden toimintaohjelman valmistelun vuosille 2021-2024. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miten koronavirusepidemia tulee lopulta vaikuttamaan kuluvan vuoden toimintaan.

Kestävä maaseutukehitys

Aluepolitiikka on yksi toiminnan painopisteistä. Osallistuminen Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävän Maaseutukehityksen teemaryhmän toimintaan on tärkeä osa tätä työtä. Samoin Pohjoiskalotin neuvoston roolin selventäminen alueellisena yhteistyökumppanina Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Nordregiolle.

Pohjoiskalotin neuvosto korostaa kansalaisten välisen, rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia sekä haluaa käynnistää yhteistyön Pohjoiskalotin kaikkien yliopistojen ja the Arctic Five –yliopistoverkoston kanssa.

-Meidän toiveemme on, että myös Bodön Nord-yliopisto otetaan mukaan tähän yhteistyöhön, sanoi Nordlannin maakuntahallinnon edustaja Linda Helén Haukland.

-Pohjoiskalotin neuvosto tulee osallistumaan myös uuden Interreg-ohjelman painopisteiden määrittelyyn, Kenneth Sjaunja kertoi.

Pysyvä rahoitus

Rajan mahdollisuudet –teeman alla Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja sen Tornion ja Skibotnin toimipisteet ovat keskeisessä asemassa. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä tällä hetkellä on pysyvän ja riittävän rahoituksen hankkiminen toiminnalle niin, että sitä voidaan kehittää pitkällä tähtäimellä ja täten varmistaa, ettei vuosien aikana hankittu kokemus ja osaaminen häviä alueelta.

-Rajaneuvonnan ainutlaatuinen työ koronavirusepidemian ja poikkeustilan aikana eri maakunnissa antavat hyvät perusteet neuvotteluille Rajaneuvonnan kansallisesta osarahoituksesta, Sjaunja totesi.

Pohjoiskalotin neuvosto tulee etsimään myös rajat ylittävän yhteistyön uusia muotoja ja kehittämään elinkeinoelämälle tarkoitettuja palveluita Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kautta. Poliittista työtä terveyden- ja sairaanhoidon alalla todettujen rajaesteiden poistamiseksi jatketaan ja strategista työtä kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttamiseksi kehitetään. Neuvosto pyrkii toiminnallaan edistämään aktiivisesti rajaesteiden poistamista.

Väestönkehityksen haasteet

Väestönkehitykseen ja ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi Pohjoiskalotin neuvosto hakee yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa, jotta julkisten palveluiden saanti harvaan asutuilla alueilla pystytään turvaamaan. Ratkaisuina voivat olla palveluiden yhteistuotanto yli rajojen, digitaaliset etäpalvelut, sosiaaliset innovaatiot tai kansalaisyhteiskunnalta tulleet aloitteet. Neuvosto nostaa esiin hyviä esimerkkejä ja alueen erityishaasteita. Neuvosto voi järjestää tätä koskevia kokouksia ja tehdä yhteistyötä yli rajojen.

Pohjoiskalotin neuvosto edistää Pohjoiskalotin yhteisten työmarkkinoiden syntymistä, rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta ja alueen koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön laajentamista. Pohjoiskalotin tulevaisuudelle ammattitaitoisen työvoiman saanti on keskeinen kysymys ja on tärkeää, että alueelliset koulutuksen järjestäjät pystyvät vastaamaan paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin pitkällä tähtäimellä.

Rajat ylittävä yhteistyö

Pohjoiskalotin neuvosto kehittää rajat ylittävää yhteistyötä myös muuttoliikkeeseen ja integraatioon liittyvissä asioissa. Alueelle muuttavat tulee nähdä resurssina, joka voi osaltaan vastata tulevaisuuden ammattiosaamisen tarpeisiin. Alueiden pitää myös olla houkuttelevia eri väestöryhmille, esimerkiksi naisille tai nuorille.

Pohjoiskalotin neuvosto on mukana vuosina 2020-2022 Interreg-hankkeessa ”Arbeta tillsammans” (tehdään töitä yhdessä), jonka tarkoituksena on löytää keinoja helpottaa työvoiman rajat ylittävää liikkuvuutta sekä parantaa työnhakijoiden ja opiskelijoiden valmiuksia hakea töitä myös naapurimaasta.

Lapin ELY-keskuksen edustaja Jaakko Ylinampa toivoi neuvoston yhteistyötä liikennesuunnitelmien laatimisessa.

-Suomessa ollaan ensimmäistä kertaa laatimassa kansallista liikennesuunnitelmaa, joka Norjassa ja Ruotsissa on jo olemassa. Pohjoiskalotin neuvoston pitää pyrkiä varmistamaan liikennesuunnitelmien yhteensovittaminen Pohjoiskalotin alueella, Ylinampa sanoi.

Ympäristöyhteistyö

Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston toiminta tulee sovittaa tiiviimmin yhteen Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan kanssa, etenkin nyt kun ympäristöneuvosto laatii vuodesta 2021 eteenpäin noudatettavaa, Pohjoiskalotin ympäristö- ja luonnonsuojeluyhteistyön strategiaa, joka pannaan toimeen vuosittaisten hankkeiden avulla.

Vuonna 2020 ympäristöneuvosto järjestää alueiden vastuuviranomaisten tapaamisia, joiden teemoina ovat jätehuolto ja kiertotalous, vieraslajien torjunta ja leviämisen pysäyttäminen Pohjoiskalotilla, sekä EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpano kussakin maakunnassa ja toimenpiteiden yhteensovittaminen alueiden välillä. (näistä lisää myöhemmin toisessa artikkelissa)

Kansalaisten välinen rajat ylittävä yhteistyö

Kansalaisten välinen yhteistyö on Pohjoiskalotilla tärkeää. Sen puitteissa päästään vaihtamaan kokemuksia ja vahvistamaan alueellista identiteettiä. Sen pohjana ovat alueen kulttuurinen monimuotoisuus ja pitkät perinteet. Pohjoiskalotin neuvosto voi tukea kansalaisyhteiskunnan rajat ylittävää toimintaa ja on usein ainoa alueellinen rahoittaja, joka voi myöntää siihen rahaa. Neuvosto haluaa nähdä yhteisiä foorumeita, joissa jäsenmaakuntien kansalaiset tapaavat toisiaan. Neuvosto tukee esimerkiksi vuoden 2021 Pohjoiskalottikonferenssin valmistelua, josta vastaa Ruotsin Föreningen Norden.

Pohjoiskalotin neuvosto kannustaa yhteisten, rajat ylittävien kulttuurihankkeiden kehittämiseen. Erityisesti hankkeita, joissa lapset ja nuoret ovat mukana rajat ylittävässä yhteistyössä, toivotaan lisää. Neuvosto voi tukea myös yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja Pohjoiskalotin alueellista identiteettiä edistäviä hankkeita.

Viestintä ja tiedottaminen

Pohjoiskalotin neuvoston työ ja sen tulokset on saatava näkyvämmiksi. Neuvoston viestintäsuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja yhteistyötä jäsenalueiden omien viestintäkanavien kanssa kehitetään edelleen.

Internet on Pohjoiskalotin neuvostolle tärkeä tiedotuskanava. Perustietojen tulee olla luotettavia ja helppoja löytää neuvoston ruotsin-/norjankielisiltä sekä suomenkielisiltä kotisivuilta. Kotisivuilla raportoidaan neuvoston tekemistä päätöksistä, Rajaneuvonnan toiminnasta sekä Pohjoiskalotilla toteutettavista hankkeista ja niiden tuloksista. Neuvoston facebook-sivulla julkaistaan lisäksi tietoja ajankohtaisista tapahtumista omalla alueella ja muualla Pohjolassa.